Engelsk

 (17)

 

  

Agnis Nilsdotter 

f.

23-2-1690

Hamre, Duved

  

  

d.

 3-5-1767

Huså

  

  

g.

  

  

1g.

Måns Randklef

f.

  

  

  

  

d.

27-10-1749

Undersåker

  

  

g.

  

  

A1

Kerstin Randklef

f.

23-8-1711

Åre

Tab.1

  

d.

22-10-1749

  

  

  

g.

  

  

2g.

Olof Bengtsson Mörling 

f.

1672

  

  

  

d.

begravd den 24-4-1728

  

A2

Olof Olofsson Mörling

f.

2-3-1718

Åre

  

  

d.

  

  

  

  

g.

10-3-1728

  

3g.

Måns Essing 

f.

1684

Skaratrakten

  

  

d.

ca. 19-3-1772

Sölvsved, Kall

A3

Anders Essing 

f.

14-2-1724

Huså

Tab.2

  

d.

11-4-1802

Huså

A4

Nils Essing

f.

11-2-1729

Duved

Tab.3

  

d.

11-11-1781

Kall

A5

Brita Essing 

f.

9-6-1731

Duved Fort

Tab.4

  

d.

19-8-1753

Verdal, Norway

 

 

 

 

Har inte funnit mycket om Måns Essing, så hittade jag en stämning som han gjort, och vill ta med detta.

Afskedade hantlangaren Mäns Essing har låtit stämma Olof Hansson i Dufved angående nu Ko i hwarom Essings hustru Agnis Nilsdotter, med sin mans tilständ och under hans bortowaro, föredrog, at Olof Hansson och hans hustru hafwa i december månad nästlidne år, af them emottagit en kalfqwiga i tridie året, at framföda för miölken, som the skulle efter kalvningen niuta; och emedan samma qwiga nu förkommit, så påstod käranden ett lika godtt i stället. Ett fäkreatur. Olof Hansson förebrachte, at hans hustru har under hans frånwaro och utom hans vetskap giort afhandling med Essings hustru om berörda qwiga, hwilken warit wäl framfödd, men nästlidne Juni månad gått i älven, och dränkt sig; thes utom skal qwigan hafwa warit inwärtes siuk, efter skrifteligit witnesbörd under then 9 i thenna månad, dock tilstod Swaranden at hans hustru har emottagit qwigan på de wilkor, som ofwan föremäldt är, och at han ej har ogillar handlingen, eller återskickat qwigan.

Här om afsades, af emellan them Mårten Essings och Olof Hanssons hustru giorda afhandling om en qwigas framfödande, icke kan annorlunda anses än som ett lån hwilket, efter 1 § i 11 Cap; Handsk, ej må missfaras, och så mycket mindre kan af Olof Hansson nu klandras eller uphäfwas, som han aldrig, medan qwigan lefde, har ther å talt, icke eller förbehållit sig at wara utan answar för wådelig händelse, utan ther emot lagat dem, at wärda Kreaturet för skada och olycka, kunnandes icke eller thet obeswurna witnesbördet, om qwigans inwärtes sjukdom, äger witsord; förhtenskuld pröfwar härads rätten för rättwist at Olof Hansson och hans hustru skola återgifwa så godt fäkreatur, som the af Måns Essing och hans hustru emottagit hafwa, och ther jemte betala stämningspenningar och domlösen med En daler Silfwermynt.

Av syskonen var Agnis äldst. Hon föddes den 6 ejusdem, och döptes den 23 februari 1690. Hon föddes i Hamre, och vid dopet var