Engelsk

Kerstin Randklef2, Agnis Nilsdotter1 & Måns Essing1

 

A1

Kerstin Randklef 

f.

23-8-1711 

  

Bodde i Edsäsen, Undersåker 

  

  

D

Oct 22, 1749

  

  

  

  

D

18-11-1739 

  

  

g.

Olof Persson Edberg 

f.

1711

  

  

  

  

D

10-6-1788 

  

  

B1

Petrus "Per" Edberg[1] 

f.

1744

  

  

Tab 5

  

D

6-5-1810 

i Hålland

  

B2

Agnis Edberg 

f.

5-6-1747 

  

  

Tab 6

  

D

24-7-1820 

i Djupsjön, Kall

  

B3

Esten Edberg 

f.

5-6-1747  

  

  

Tab 7

  

D

 31-5-1791 

i Edsäsen

  

Egentligen tänkte jag börja med Måns Essing i släkttavlorna, men eftersom Agnis har två barn sedan tidigare, så tar jag dem i åldersföljd.

Den 25 Oct

Som jag i anseende til min ålder och bräckligheter jemte det at jag är satt i änklinge stånd, är i fruchtan af nödig skjötning, som på ålderdomen ärfordras kan altsä och emedan jag låter nästa förtroende til min son Pehr Olofsson och des hustru är jag föranläten för och nu som följer neml;

At såwida min son Pehr Olofsson och des hustru, åtagen sig hädan efter så länge Gud förunnar mig lifsdagarna, wisa mig all den tjänst, som för mig ärfordras, jämte nödig skjötning och föda til död dagen, samt efter min död besörja än en anständig begrafning försäkrar jag min son Pehr Olofsson, at alt af den lilla ägendom som efter min död finnas, skal honom tilföra aldeles opåtaldt af andra mina Barn; men i händelse Gud skulle med första af något samtäckas med döden kalla mig, bör Per Olofsson lämna litet til andra mina Barn, dok så mycket som han själf förgodt finner, at då icke häldre må blifva lidande skulle lifs tiden utan längre för mig blifwa, har Pehr Olofsson af säkerligen trygga sig med hwad jag förordnat hafwer utan det de öfriga mina Barn måste förwänta någon ändring gjöra.

Således wara med fri wilja och fult förstånd samtyckt och förordnat det ärkännes som skedd är i wittnens närwaro.

Wittnen            Undersåker d 21 October 1785

Elof Bewin              Olof Persson Edberg

Henrik Nilsson i Swensta

Detta blef af bägge wittnat til riktigheten besannadt hwarföre

Resol;

Det inom sex månader efter Olof Pehrssons död bör detta Testaments Protocoll för domaren i orten åter upwisas, då ytterligare härom förordnat warder.

 

 

Fotograf (18)

 

 

 

Den här hyttomten är från omkring år 1870. Utsikten är mot väst. Rök ur hyttornas skorstenar. Gamla hyttan i mitten. Till vänster nedre maskinhuset, till höger stora kolhuset. Mellan hyttorna och kolhuset syns ett av rosthusen. I bakgrunden anrikningsverket och den långa malmrännan.