Engelsk

Anders Essing

Anders Essing2, Agnis Nilsdotter1 & Måns Essing1

A3

Anders Essing

f.

14-2-1724

  

  

  

d.

  

  

  

  

g.

24-6-1748

  

1g.

Karin Jonsdotter 

f.

10-10-1716

Gråsjön, Kall

  

  

d.

20-11-1750

Died of child birth complications from Magnus {B1} birth.

B1

Magnus Essing

f.

1-10-1749

  

  

  

d.

6-11-1749

  

B2

Jonas Essing

f.

11-11-1750

  

  

  

d.

3-9-1771

Mörsil

  

  

g.

  

  

2g.

Brita Gunnarsdotter 

f.

1723

  

  

  

d.

16-3-1798

Huså

B3

Magnus Essing

f.

27-2-1752

  

  

  

d.

1772

  

B4

Gunnar Essing

f.

17-2-1754

Cargo boat[1]

Tab.8

  

d.

11-11-1803

  

B5

Nils Essing

f.

23-10-1756

  

Tab.9

  

d.

18-4-1822

Sunne

B6

Anders Essing

f.

25-12-1758

  

Tab.10

  

d.

18-7-1802

Mörsil

B7

Karin Essing

f.

25-3-1761

  

Tab.11

  

d.

3-3-1848

Åre

B8

Agnes Essing

f.

12-3-1764

  

Tab.12

  

d.

3-6-1852

Kall

B9

Olof Essing

f.

10-2-1767

  

  

  

d.

1-1-1770

  

B10

Märeta Essing

f.

16-11-1769

  

Tab.13

  

d.

25-1-1838

Åre

B11

Brita Essing

f.

17-4-1773

  

  

  

d.

23-5-1773

  

A3 Anders Essing f.14-2-1724  Brukssmed i Huså, bodde på brukstorp 182 en tid. Han byggde även hus vid bostället i Semelä, Mörsil, vid Rikards smedja. Han bodde i övrigt i Husä på torp nr 19.  

Och kanske var det då, han tog hand om sin gamle far, Mäns.

Den 18 september 1768 behandlades en ansökan om hjälp i sitt fattiga tillstånd från avskedade artillerikarlen Måns Essing, som i sin ungdom varit hantlangare på Duveds skans, det han hittills fått, ville ej räcka till.

Han fick 12 öre kmt på röken av bönderna, som dock förbehöllo sig "att slippa föra honom från by till by, samt att hans son Anders Essing vid Husån skulle härbärgera honom, vilket han ej ville sig underdraga. Sexmännen var i sin rote, lovade insamla dessa penningar i Ue terminer om året.

Anledningen till att Anders byggde hus vid Semelån, var för att det fanns ett manufakturverk med gärmakeri och kopparhammare, och det blev anlagt år 1752 vid Semelån, vid stora vägen. Gustavs och Carlbergs bolags koppar gäras och utsmides här.

Kopparen föres sjöledes på båtar ifrån hyttorna öfver sjöarna Kallen och Liten, sedan öfver land till Semlan   en sträcka på 4 mil och här ifrån går den vidare till Offne lastageplats i Mattmar ca 2 mil   hvarest den inlastas på Brukets båtar af 20 skeppspunds dräkt och fraktas sedan ungefär 5 mil öfver Storsjön till Lunds nederlagsplats i Brunflo, och så landsvägen åt Sundsvall.

1g. 24-6-1748 Karin Jonsdotter f.10-10-1716 i Gråsjön, Kall

d. 20-11-1750 i barnsäng.

Barn:  Bl Magnus Essing f.1-10-1749 d.6-11-1749 ihjälklämd av modern under natten.

När Karin avled, så hade Pehr Olofsson i Så, Åre, blivit utsedd att bli förmyndare för Jonas, men Anders hade lämnat honom till någon annan. Pehr Olofsson anmälde Anders till rätten. som följer.

Inkom till Rätten Pehr Olofsson i Så, och anmälte. at ehuru wäl han wid 1754 års hösteting blifwit förordnad til f örmyndare för Bruksarbetaren Anders Essings omyndiga son Jonas Andersson så skal han hafwa likwäl ej fått thess egendom om händer, emedan Anders Essing ej ännu skal lagligen afwittrat sina barn.

Pehr Olofsson anhåller therföre, at antingen han må blefwa från thetta förmyndarskap befriad eller at Essing måtte låta lagligen skifta egendomen efter sin förra hustru, så at Pehr Olofsson må weta, hwad på gossens Jonas Anderssons del belöper, och hwad han, som förmyndare bör wara answarig och wisa redo före.

Afsades;

At härads rätten ej kan utlåta sig häröfwer, innan Anders Essing blifwit lagliga stemd och hörd. Men ther han så redan afwittrat sina barn, så bör thet ske in om nästa ting, wid then plikt som lag förmår.

 

 

Anders Essing gifte om sig troligen 1751 med Brita Gunnarsdotter f.ca 1723 dotter till Gunnar Jonsson och Märeta Olsdotter i Konäs. Avled den 16-3-1798 i Huså. Barn:B3 Magnus Essing f.27-2-1752 d.1772 på Gudding, Verdal og I norska dödboken för Verdal, står det, "Svenske ugnkar vid namn Magnus död på Gudding 1772, 30 år. Tar det för troligt, att det kan vara den här Magnus. De var nog inte så säkra på hans ålder.

Torpet No 26 d31 som bebos af Anders Essing. Befins som följer.

1)              En Stufwa med melan tak af Bräder, spissel med Bakung, stålpe och stålpjern, samt muhr stäng, Bred Bänkar och nu hylla. Et par fönster på lång wägen twå rut rader i högd och efwen så i Bred, Et par på öster wägen, med fyra rutors högd och twå i Breden, alt helt utan full. En där förstufwan, och nu säng, nu därför förstufwan. En kammare utan melan tak och fönster, taket på denna Bygnad är med sågat Breder förswarligt.

2)              En gammal stufwa nästan som den nya, är jamt til et foderhus med Brädtak.

3)              Et fähus, tekt med Bark och nefwer och den på med dem, så at taket är i fult stånd men wägarna finns något felagtig, är och wid gödnings

4)              En lada med Brädtak och är dropfri men den östra knuten har tagit liten röta.

5)              Et stal som står österom stufwan Befins fans en häst, wägarna är någorlunda men taket är felagtigt på den wästra sidan, som bör förbätras.

6)              Et stålp herberg står söder på gården utan gälla, taket år förtäkt med näfwer, men takranden är förlorat så at detta tak Bör omlagas och ny tak wedlägas, så kan detta hus hafwa bestånd ennu i några år.

Wid detta torp Befins til upbrukat åker 3-1/2 mäling.

Slädt inom denna hängnad befins til 5 lass dels höö och dels grön foder.

311 famnar gärdes hegn Befins om stängningen, En del Befins någorlunda, men största delen är förfallet. Både stör och gärdsel skiftes emellan Malmsten och hans de 44 famnar som är emelan Grönlund, är ock förfallen.

Ur Huså Bruk  

 

 

 

Fotograf (21)

 

 

Här visas hyttomten i Huså året 1896. Till höger syns gar  och smälthyttan. Huset med långa rännan innehöll ett vattenhjul, som drog bläsmaskinen och från denna leddes luften genom plåtär till smälthyttan. Det stora vita huset till höger om herrgården var snickeriverkstad, senare fattighus, efter 1875 skola. Huset till höger hitom snickeriet var kolhuset, byggnaden bakom kolhuset var spannmålsmagasin, finns nu i Fäviken. Huset mitt på bilden var rosthus.