Engelsk

Nils Essing

Nils Essing2, Agnis Nilsdotter1 & Måns Essing1

A4

Nils Essing

f.

11-2-1729

  

  

  

d.

  

  

g1.

  

g.

  

  

  

Brita Andersdotter

f.

23-6-1721

Sölvsved

  

  

d.

ca. 30-9-1798

begr. 30-9-1798 

B1

Agnes Essing

f.

28-6-1752

  

Tab.14

  

d.

2 1833

Verdal, Norway

B2

Anders Essing

f.

5-1-1756

  

  

  

d.

21-1-1759

  

B3

Magnus Essing

f.

1-2-1759

  

  

  

d.

18-3-1778

  

 

Nils Essing f.11-2-1729 Var gruvarbetare i Huså, blev sedan nybyggare i Sandnäset, som även har fått namnet Äsingen, säkert kommer det av namnet Essing.

När Nils Essing och hans hustru Brita Andersdotter, skulle låta döpa sin son Magnus, fick Johan Hansson Råbock "1718-1761" rycka in, som närmaste granne till Nils Essing i Gärde, som dopförrättare åt Essings son, som var ett nöddop. Nöddopet konfirmerades i Kalls kyrka dagen efter.

Nils Essing lämnade in en stämning på bonden Olof Andersson i Sölvsved, angående sin hustru Britas rätt till arv i skattehemmanet i Sölvsved, och Olof Andersson kom inte första Tingsdagen til Rätta, Kunde ei eller nu wisa laga förfall, men upwiste en förlikningsskrift, som innehåller at Olof Andersson skulle lemna Nils Essing, för hans hustrus arfsdel i Sellsveds hemmanet then ägande tiondel Bölet kalladt, samt thet ställe; som Essing redan bygt på, jemte en fierde årligen tå helften trädesålvilket Nils Essing erkänt för full betalning och utlösen för sin hustrus jordapenningar utur hemmanet Sellswed, och utfäst at ärligen giöra två dagswerken wid gården. Ther efter tilstod Essing, at han wärkligen niuter the genom berör de förning betingade förmåner; anhållandes allenast om stad fästelse ther å Olof Andersson nekade ei, at Essing må erhålla behörig försäkran ther å, så snart Olof Andersson fått Härads rättens dom = och fastebref ä hemmanet, hwar å han nu wid thetta ting hoppas erhålla tredie upbudet.

Af samma beskaffenhet finnes ock föreningen under then 16 Septembel 1752, emellan Olof Andersson och hans swåger Salomon Jonsson i Gårde som och nu af Olof Andersson in för rätten erkändes.

Utslag

Emedan Olof Andersson har nu in för Rätten erkänt berörde föreningens rigtighet, så hafwa wederbörande at trygga sig ther wid, och ther the stunda ytterligare stadsfästelse, anmäla sådant wid 1756 års wårting, så lagfarten med skattehemmanet Sellsved til ända går.  För försummadt uprop, skal Olof Andersson böta en daler silfvermyni

Nils Essing sålde sitt torp sedan till A. W. Burman, och köpet gick till så här;

Torparen Nils Essing och hans hustru Brita Andersdotter hafta genom kjöpebref d 13 October 1761 som nu til wänligheten? besannades af Länsmannen Olof Bedin samt nåmndemannen Nils Abrahamsson i Hjerpen och Jon Nilsson i Segerdahlen uplätit til Bergmästaren och högväblade? herr Abraham Wilhelm Burman det torp med dess upodlingar samt på Sölfsweds ägor besutit emot 420 Rdr Kopparmynt, men detta år nyttja Essing. I anledning deraf bewiljades köparen första upbudet å berörda torp.

Nils och Brita flyttade västerut, och bosatte sig först i Segerdalen, och den avhandlingen lyder så här;

Till Härads Rätten ingafs en skriftelig afhandling af följande innehåll: På sitt skattehemman Segerdahlen antager jag härmedelst Bruksarbetaren Nils Essing till Torpare, och det med följande wilkor, neml;  

1)              Wid grundswiken wäster om Sandbäcken, får Nils Essing bygga sig torp upodla åker och rödia äng, så mycket han förmår och bes...ler han samt dess hustru i deras lifstid detta torp jemte den honom lemnade tracten emellan Sandbäcken och Anjesjön, samt den slått jag förunt honom wäster om Stråtjärn.

2)              Ej med mer betalar Nils Essing mig årligen aderton Dr Kmt i pengar och utgiör till mig och året ett dagswerke om wåren och ett om hösten på min kåst.

3)              Nils Essing får ej widare Per Andersson något intrång men muhlbetet nyttja de hemma wid gemensamt.

4)              Jämte Per Andersson får Nils Essing fiska i Anjan och Kallsjön.

5)              Efter Nils Essing och dess hustrus död tillfaller detta torp hemmanet sådan Essings barn niutet betalning efter werdering för hus och uppodling; Och kunna Essings barn sedan sluta nytt contract med min efterträdare på hemmanet, om the så koma öfwerens.

Hamburg den 13 October 1761

Wittne A.W.Burman                                       Jon Nilsson Fadren

Elof Bredin                                                     Nils Jonsson Sonen

Nils bom Abramsson i Järpen                         Nils Essing

Efter detta intygades riktigheten här af genom närwarande underskrifne witnen Länsmannen Olof Bredin och Nils Abramsson i Järpen Hwarom för then skull bewiljades bewis af Protocoll.

Kongligt Maijts

Befattningshafwandes i Westernorrland utslag öfwer Israel Edenmarks ansökning af 30 års frihet och flera förmåner som enligit utkomma förordningar förunnas nybyggare, mätte bestås visiteuren Jöns Forsström Anders Norberg Nils Essing och Petter Bergqvist til deras företagne nybyggesodling af 1 Tld eller 1/6 gärdesmantal hwartera wid Anjans sjön intil Riksgräntsen; hwartöfwer krono Befattningsman wälb Jonas Berg inkommit med sit utlåtande; gifwit landskontoret i Sundsvall d 2 Martii 1771.

Om detta mäls beskaffenhet har jag mig noga underrättad giordt och funnit det min företrädare i Embetet d 16 Martii 1765 bewiljat Hr Bergmästaren Buhrman, at til hjälp wid en dess säg inrettning få anlägga 4 nybyggen om I tunnland hwartera wid riksgränsen utmed Anjans sjön med wilkor at 25 års frihet för hemmansskatt och 10 års för skoning för personliga utlagorna och Boskapspenningar, men hr Bergmästaren sedermera icke skall kunnat förmå någon at sig therå nedsätta hälst som den förundta friheten för personliga utlagorna blifwit gm kungl förordningen af d 9 dec 1766 indragen til nu omsider Besökaren Jöns Forsström wid Backsjön Anders Norberg på Mählen Nils Essing wid Bollstan och Petter Bergqvist wid Sägen sig Byggnings ställen samt tjenligit uptagsland utsedt til 1/6 mtl hwartera hwilka dock icke skola tilltro sig at upodlingar fullfölja med mindre dem 30 frihets års förunnas jemte de flera uppmuntringar kongl förordningarna för nybyggens anläggande innehåller. Thetta med hwad mera skrift wäxlingen innehåller har jag i öfwerwägande tagit. Och allden stund dessa nybyggeslägenheter äro belägna i själfwa fjället inemot riksgränsen, hwarest ei är at wänta någon förmån af Åkers uparbetande om icke då warma somrar infalla, at säden derstädes kan hinna til mognad, utan förnämligt komma at anläggas för boskaps afwel; i anseende hwartil ingen sig thärå welat nedsätja med de wilkor som ofwanberörde resolution af d 16 Martii 1765 utstakar; för den skull pröfwar jag skjäligt at samma upodlingswilkor iså måtto förbättra, det skola Jöns Forsström Anders Norberg Nils Essing och Pehr Bergqvist ifrån och med innewarande år niuta 30 års frihet för hemmansskatt hwarjemte Ln Kongl Kammar Collegii widare förmåge af Kongl Mts nädige kungörelse af d 4 Apr 1770 angående vissa förmåner för nybyggare å kronojord förunnas de 2ne första åren hwartera af kronan