Engelsk

Tab.5 "se Tab.1"

B1 Petrus "Per" Edberg f.1744            Bodde i Edsåsen

g.10-11-1776 Ingeborg Jönsdotter f.1736 d.25-12-1819 i Stamgärde

Barn:Cl Kerstin Persdotter f.11-1 1788 i Svensta d.4-2-1869 i Öjarn

Var mycket fattig. 1856 fick hon understöd då hon fortfarande bodde i Skalfjället, även 1857 och 1858 fick hon fattighjälp. 1860 antas hon som rotehjon.             Tab.22

 

År 1788 säljer Edberg sitt hemman i Edsåsen till Per Olofsson i Stamgärde;

För allom dom som denna afhandling ser eller hörer läsas, giö ras härmedelst witterligit och kännigt, att jag Pär Olofsson Edberg i Edsäsen sälljer och uplåter mitt ägande och hittils åboende hemman i Edsåsens by bestående af halft Tunneland skattejord No 1 i Byen, til drängen Pär Olofsson i Stamgiärde för en oss emellan öfwerenskommen kiöpesumma, af Siuttiotwä Rd 32 Specie mynt, hwilken summa skall i fullo till mig betalas inom fyra är härefter; för hwilken summa jag nu afsäger mig försagde hemmans del, men den summa uplåter till Pär Olofsson, att för sig och sin hustru, barn och arfwingar, bruka och besitta, till hus och jord, skog och mark, fiskin och wattenmärcken med sägdel samt qvarnställe, som nu sin lagkiöpta och wälfångne egendom att nyttja nu i framtiden, utan klander af mig och mina anhöriga.

Till yttermera wisso och stadsfästelse, warder detta med bägge wåras namns undersättjande uti nedan skrifne wittnens närwaro bekräftadt, som skedde wid Stamgiärde Tingsställe d 15 Febr 1788

Pär Olofsson Edberg i Edsåsen

Pär Olofsson i Stamgiärde

Sälare

Köpare

 

Wittnen Anders Jöransson i Nyland Olof Pärsson i Hamre

            Nämndemän

Riktigheten erkändes af både kjöpare och säljare, sjelfa närvarande; hwarföre till Laga säkerhet kjöpskriften i Rättens dombok intogs.

Ur Undersåkers Tingslag AII:35

Ett litet PS. Den 1 Augusti 1784 blev herrarna Pehr Olofsson Edberg i Edsåsen och Olof Jönsson Wängström i Järpen antagen till Sexmän vid allmänna sockenstämman.

Per 0. Edberg köper ett hemman i Rista av Pehr Nilsson.

Med anhållan om Lagfart blef detta Salu = och köpebref ingifvet: Jag Pehr Nilsson i Rista försäljer igenom detta ägandebref, mitt skattehemman No 2 Ett tunnlands Jord och hus derstädes til Torparen Pehr Olofsson Edberg i Edsåsen at nästa wåhr tilträda emot en köpesumma Twåhundrade Sexton Riksdaler 32 Specie Riksgälds mynt hwilken summa betalas sålunda at Edberg godtgör mina bordsnära 130 Riksdaler och återstoden 36 Rd 32 Specie til mig i October månad detta år, samt består min fader waktmästaren wid Duweds gränsetull Nils Råå i dess lifstid födoråd, enligt förening den 10 februari 1789, och dessutom rättigheter för mig och min hustru Anna Ersdotter at i bägges wår lifstid njuta följande förmoner; en liten utåker Stormästarbacken jämte deromkring liggande flottan, östra gårdet wid gården, upodla en liten skogstract östan om qvarnwägen, gärdet söder om älfwen, jämte gamla fehuset derstädes, up odlingstilfällen wid Gunnilwallen, fähuset derå mulbete för de kreatur som Pehr Nilsson föder wintertiden, elag med Edbergs boskap både uti in = och utägan samt å skogsmarken; nyttja härberget söder på gården, Badstugan, qwarn och hämta watz? utom bränn; efter Pehr Nilssons och hans nu warande hustrus död, återfalla husen och ägorna wilka de brukat, utan ersättning, fastigheten til. Skulle Pehr Nilsson genom döden afgå före dess maka njuter hon i den händelsen af Edberg skjuts wid nödiga tilfällen, wed och wärme.

Med denna handel förklarar wi oss å ömse sidor nögda, som skedde i Rista den 14 februari 1805. Pehr Nilsson i Rista Säljare Pehr Olofsson Edberg i Edsåsen Köpax Witnar Jon Rödlund Jon Hindriksson i Hålland

Innehållet erkändes af Köpare och Säljare, hwilken sednare med fastebref under den Mje October 1791 bewista, at som blifwit dertil förklarad ägare, likwäl med tillagd förbehåll, å dess medarfvingarnas sida, at de skulle anses närmast berättigade det emot äsatt wärderingssumma Sextio Riksdaler inlösen i händelse Pehr Nilsson icke mägtade det sjelf behålla; hwilket förbehåll likwäl de, enligt denna Råtts Protocoll under den 23 Januari 1800 finnas sig åter afsagt.

Och pröfwade altså Härads Rätten nu med 4 Cap 1 § Jordabalken enligt, at halfwa skattehemmanet Rista No 2, af Ett Tunneland för Pehr Olofsson Edberg första gången upbjuda.

Per 0. Edberg säljer hemmanet i Rista till Jöns Olofsson i Rista.

Göres hermed wetterligit för allom att jag Pehr Olofsson Edberg tillika med min hustru Ingeborg Jönsdotter uplåter och försäljer wår aflingejord No 2 i Rista By och Undersåkers socken, af ett tunneland skatte halft dragonehåll under No 114 wid öfwersta Löttnantens Compagnie til torparen Jöns Olofsson i Rista, för nu öfwerenskommen köpesumma stor twåhundrade åtatiofyra Riksdaler 284 Rdr i Riksgäldning, eller i Bancomynt etthundrade åttionio Riksdaler 16 hwarpå den första penningen med den sidsta är utbetalt hwarmed Jöns Olofsson äger at denna wår tilträda hemmanet samt swara för alla hemmanets åtfölder ifrån 1808 års början men folk skatt blifwer jag sjelf Per Olofsson answarig för såwäl för år 1808 som för år 1809, för öfrigt åligger det Jöns Olofsson at årligen utgöra det födoräd som wagtmästaren wid Dufed gränsetull Nils Råå utaf hemmanet är updragit enligit hans födorådsafhandling af den lOde februari 1789, derjemte til wagtmästaren Per Nilsson och hustru Anna Eriksdotter, det utaf hemmanet ägande förmoner i bägges deras lifstid enligit kjöpeafhandling af den 14de februari 1805.

Således afstår jag Per Olofsson tillika med min kära hustru Ingeborg Jönsdotter, förenämnda hemman No 2 i Rista til hus, åker och äng sista fiske och fiskewatten, när by fjärran af hvad namn det wara må, och updagar det Jöns Olofsson, hans hustru och barn til wålfången och ewerdelig egendom skulle antingen kjöparen eller säljaren återsäga denna handel, skal den som blifwer swiken hafwa tio Riksdaler i riksgäldning och så wara afhandlat. Intygas med wåra namn, Rista den 13de Januari 1809.

Wittnar Mårten Olofsson i Romo

Per Olofsson Edberg

Swen Hindriksson i Edsåsen

Ingeborr Jönsdotter i Rista

Jon Hindriksson i Hålland

Säljare

  

Jöns Olofsson i Rista

  

Köpare