Engelsk

Tab.6 "se Tab.1" 

B2 Agnis Edberg f. 5-6-1747            Bodde i Djupsjön, Kall

g. 29-3-1769 Anders Mårtensson f.1741  d. 16-2-1803

Anders var nybyggare i Djupsjön efter Per Månsson Bergström f.1730, som började där 1767.

            Barn:C1  Mårten Andersson f.30-8-1770 d.13-10-1855            Tab.23

            C2          Kerstin Andersdotter f.31-3-1774 d.9-8-1858?            Tab.24

            C3           Maria Andersdotter f.16-3-1776 d.23-5-1858?

            C4            Ingeborg Andersdotter f.24-9-1777 d.16-11-1777

            C5          Anna Andersdotter f.17-11-1778 d.9-12-1778

            C6           Märet Andersdotter f.4-11-1780 d.25-9-1872 i Mörsil Tab.25

            C7           Sara Andersdotter f.26-4-1782 d.14-7-1871 i Helleberg, Alsen. Arbetade där som piga. Var ogift.

            C8            Ingeborg Andersdotter f.19-5-1785 d.19-5-1785

            C9            Agnis Andersdotter f.30-5-1788 d.2-8-1859 i Kall Tab.26

Konungens Befallningshafvande i Wästernorrland utslag uppå Nils Jonssons och Per Anderssons i Bratteggen samt Olof och Nils Anderssons i Krok och Kalls socken gjorda ansökning att blifva befriade från afrads Räntan för fisket uti den så kallade Djupsjön, hvilka är belägen innom Djupsjö nya Kronohemmans område; hwaröfwer åboen å berörde nya kronohemman Anders Mårtensson blifwit hörd och sig förklarat, samt Krono Befallningsman wälbetrodde Pehr Lidsten med utlåtande inkommit; gifwit Landshöfdinge Residencet i Hernösand den 4 Juni 1793. Emedan sökanderne nu skrifteligen afsagt sig den rättighet de emot särskilt afgift till Kongl. Maj:t och kronan, haft till fiskets nyttjande i den så kallade Djupsjön och innehafvaren af det derinwid belägna äga kronohemman Anders Mårtensson begjärt att samma fiske måtte honom uplåtas. Alltså äröfwar jag skjäligt att ej allenast ifrån och med innevarande år befria bemälte sökande från samma fiske och derå åsatta ränta utan och bewilja det må Anders Mårtensson fä nämnda fiske tillträda och nyttja emot erläggande af den derä åsatta ränta så länge och intill dess Djupsjö uptagna kronohemman blifwit ordenteligen skattelagt och då utrönt om oftast berörda fiske kommer at under halfwa hemmans skatten inbegripas. Hos Häradsskrifwaren i orten bör detta utslag fredesligen uptas till behörig efterrättelse och i iakttagande uti Jordaboken och Räkenskaperne. Är och dag som föreskrifwit står.

Sedan Kungl Befallnings hafvande genom Resolution under den 7 December 1767 tillåtit Gustavs och Karlbergs kopparwerk att få nedsätta Bruksarbetaren Joh. Randklef och Per Bergström på thet är 1758 för Kroks och Brattägge Bye män utsynte nybygge på Diupsjö afrads land i Kall socken men thesse icke egt förmåga att samma nybygge vederbörligen häfda och förbättra alt så och sedan nu mera ofvan nemde nybyggare blifvit af Anders Mårtensson i Gråsjön godt gord för thet nya arbete therpå blifvit nedlagt, updrages honom härigenom ä kopparverkets vängnar, samma nybygges lägenhet att såsom verkets landbo sjelf och för sine efterkommande få bruka och besitja så långe nedan skrefne vilkor upfyla.

1)              Kopparverket förbehåller then rettighet till hemmanets skog och lägenheter som lag och författningar förmå, hvaraf följer att hemmanet, som verket framdels torde lösa till skatte icke utan thes till stånd må klyfvas eller lägenheter therifrån skingras på hvad sätt och man må.

2)              För then afrad som nu af Diupsjö afrads land giöres, äfven så väll som hemmanets skatt och öfriga onera efter frihets årens förlopp blir Anders Mårtensson ansvarig på det sätt att han lika med andre hemmans åboer i soknen ther före utgjör kjörnings dagsverken efter ränte Contract.

3)              Efter frihets årens förlopp fram forslar Anders Mårtensson antingen åtta stigar kohl i från Rislegden och Bonäset eller lika många Tunnor malm i från Gustavs grufvan till Husän, hvar med han nu och i framtiden frikallas för alla pålagor till verket ut över hvad theta Contract innehåller.

4)              Är Anders Mårtensson villig at emot skälig betalning vid påkallan betjena werket med nödiga malm och kohl forslor.

5)              Häfdar och Bygger hemmanet väl och försvarligen efter lag.

6)              Uti de framdeles förstånd omkostnader med afvitring och skattlägning deltager Anders Mårtensson helften med verket, men skatte verderingen går för werkets kostnad, äfven som och Anders Mårtensson påkostar de mindre rettegängar och förrättningar som kunna blifva nödiga. Mo den 10 April 1773

                        Joh. Gust. Edelfelt

                        Anders Mårtensson

Är 1775 den 23 Januari är ytterligare öfverenskommet och för klarat att then afrads renta af Två pund smör som Konungens BefalIningshafvandes Resolution af d. 7 December sistledne Nybygge älagt för Tverå slotterne samt de af Lanverk samt Hofs fäbodtagare återvundhe Lägenheter kan af Anders Mårtensson presteras på sätt som andra paragrafen af detta Contract om Diupsjö afradsränta för mår mo ut supra.  Anders Mårtensson

År 1805 den 19de Juni företog sig underteknad Kommisions Landtmätare att til föld af Landshöfdingens och Riddarens Högvälborne Herr Er. G. Lindekronas förordnande under den Ute februari 1803 samt den 18 Marti samma år och den 5 innevarande, afmäta, beskrifva och taxera Djupsjö nybygge, med derintill stötande krono afradsland, i Kalls socken, Jemtelands Härad och Wester Norrlands Län, Hvarvid efter derom förut skjedd laglig kundgörelse sig instälte utom de tilförordnade Nämdemän Nils Jonsson i Brattäggen och Nils Nilsson i Vassnäs, som komma att biträda förrättningen.

Kronolänsmannen och Ombudsmannen Välbetrodde Eric Huss, att efter Kongl. Majt:s Befallningshafvandes den 14 sistl. Maji aflåtne Befallning, såsom kronofullmäktig bevaka Kongl. Majt:s och Kronans rätt. Inspectoren Högaktad Herr Joh. Isr. Noreus, samt BergsTings Nämdemannen Nils Engelbertsson ifrån Fäviken, hvilka i egenskap af Gustaf och Carlbergs Kopparverks fullmägtige sig infunno; Åboen å Djupsjö Nybygge Enkan Agneta Olofsdotter biträdd af son Mårten Andersson; för Hofs Fäbodelegare kronor Länsmannen Välacktad Jonas Andersson, och bonden Erik Olofsson i Håf af Alsens socken å egare och sine hemmavarande intressenters vägnar; för Piktjerns Fäbodeland Bonden Måns Olofsson i Östbacken och Nybyggaren Jacob Bengtsson ifrån Getan.

Från angränsande byar Hålland, MO och Nedgård, som med sin skatteskog tillstöta, inställte sig Bönderne Erik Pärsson i Mo och Lars Olofsson i Hålland, för Kroks by Eric Hemmingsson, Carl Larsson i Hålland och Pär Andersson, samt för Skjällderbodernas angränsande krono afradsland Nämdemannen Pär Jonsson i Röde, och för Rönningsbergs Fäbodelegare Nämdemannen Halfvard Nilsson i Rönningsberg.

Sedan ofvanförde förordnanden blifvit i alla underbörandes närvaro upläste, sökte Lantmätaren erhålla underrättelse om gränserna af Nybyggets och fäbodelandets skogstract, och derunder hörande nyttningar, som upgafs, och af alla erkindes, emot Hålland, Mo, och Nedgårds samfälda skatteskog från No 1.

Östnorra ändan af Nästtjern till No 2, Rökberget, vidare til No 3 till Tjernberget och så till No 4 Vestnorra Thotthögden, där Rödningsbergs kronofäbodeland vidtager och går til No 5 vestnorra ändan af Spelmansmyran, vidare til No 6, östra ändan af stör eller Vackermyra, och sluteligen till No 7 Högsta Hofs Rua

Widare emot Gärde Bys skatteskog i Offerdals Sokn till No 8 Tvärån och ytterligare emot samma by till No 9 Gråsjölien; Skillnaden uptages vidare emot Skällboderbodernas krono afradsland under Rödeby från sistnämde märke til No 10 Djupsjöberget, och vidare till No 11 Svartviken, samt ytterligare till No 12 Bläviken, där Kroks bys skatteskog vidtager, och följer Djupsjöns södra strand till Nästtjern åns inlopp i Djupsjön, samt sedan efter nämnde äns krökningar till No 13 en sten på södra sidan om samma å, derifrän skillnaden emot samma By går till förstnämde märke No 1; Nästtjern.

Desse räskillnader, som innefattar ej allenast Djupsjö Nybyggets område, utan äfven Hofs och Piktjerns krono fäbodeskogar blefvo den 20, 21, 22, 25 och 26 Juni uti angräntsade jordägare och Äbors närvaro närvaro på marken uphuggna och med fullständige rösen utmärkta.

Kroks och Brattäggens byamän hafva vidare år 1758 ärhållit Härads Rättens tilstyrkan, att efter då redan hållen besigtning å det så kallade Djupsjönäset under 20 frihetsår, upparbeta ett och ett halft Tunneland; men som de ej fullfölgt sin ansökning utan sedermera afträdt all sin pretention dertill på Gustaf och Carlbergs kopparverk med anhållan, att den afrad de för sjelfva afradslandet hittils utgordt äfvenledes måtte transporteras på bemälte Kopparverks ägare, så har konungins Respective Befallnings hafvandes genom Resolution den 7 December 1767 till Gustafs och Carlbergs Kopparverks understöd förenämde ställe uplåtit Bruksarbetarne Johan Randklef och Pär Bergström, att til ett och ett half Tunneland eller 114dels mantal innom 15ton frihetsår för Hemmans skatte erläggande och 10 års eftergift för Boskaps penningarne uparbeta, med förordnande tillika, att detta nybygge i Jordeböckerna må införas, med annotation att är 1783 och framgent skatta samt att af raden efter Böndernas åstundan äfven på desse nybyggare Transporteras ifrån och med 1768.

Sedermera har Konungens Befallningshafvanden genom utslag den 7 December 1774 förordna,dt att Gustafs och Carlbergs kopparverks Interesenter bibehålles vid alla de lägenheter, som efter 1758 års utsyning Djupsjönäs nybygge underlagd, blifvit så länge och intil dess vid förestående afwittring derom närmare blifwer pröfvadt, och som Djupsjö Nybygge derigenom åtkommit ej allenast Tväråslåtterna, som varit nyttjade af Getarn Nybyggare i Alsens Sokn utan äfven åtskillige andre af Hofs och Landverks Fäbodelägare återvundna lägenheter, så har ifrån ofwan skrefne Resolutions dato Djupsjö nybyggare för desse lägenheter betalt och ännu betalar 2 lisspund smör i afrad; utom Räntan efter lk Tunnelands skatt i Höglofl. Kongl. Kamar Collegie utslag och den 15 April 1790 fastställa i alla delar föregående Konungens Befallnings hafvandes utslag, med tillägg, att Hofs, Bergs, Östbackens och Landverks Hemmans åboer må vara obetagit, att i händelse de lagt styrka kunna det de å den mark, som Djupsjö nybygge blifvit underlagdt användt någon kostnad på upodlingar, den de förmana böra återgäldas, därtill vara berättigad, samt tillika förklaradt, at samma nybygge likväl vid ordentlig skatt läggning icke finge tilläggas vidsträcktare mark och område, än som efter författningarne det samma bör tillkomma.

Den 27 Juni

Ankom på stället Inspectoren Högacktad Herr Nils Gust. Ros, som uptedde en af Herr Bergshauptman Pohlheimer författad skrifvelse ord ifrån ord, så lydande;

Som jag fådt förnimma att angränsande fäbodelägare till Djup sjö Afrads land, tillhörigt kopparverket, ännu så väl på detta Djupsjö som andre tillydande lägenheter, såsom Tväråslåtter, Kälapanruen m.m. innom Djupsjö område och gränsar belägne begära skattläggning, så protesterar underteknad enligt fullmagt emot någon intenderad skattläggning, som kunde hända kopparverket till förfång i förmågo af Bergverkets privilegier, samt anhålles af vederbörande Reqvirenter till förrättningen Bevis, att sådan anmälan skjedt.  Semlan den 25 Juni 1805

                        A. Pohlhejmer

Sedan föregående blifvit upläst yrkade och påstod Herr Inspectör Ros tillika, att Landtmätaren ville uphöra med vidare affattning och undersökning af Djupsjö Afradsland så länge och intil dess Verkets frihets år tilända lupit, och hvarförinnan någon skatt och Djupsjö Nybygge, såsom verkets tillhörig ägendom ej borde utgöras; men som af föregående protocoll den 19-1 denne månad, ej allenast Herr Inspector Noreus, i egenskap af verkets fullmägtig utan och Nybyggets innehafvaren Enkan Agneta Olofsdotter, genom Mårten Andersson närvarande tilkjenna gifvit och erkänt at berörde Djupsjö Nybygge, Hade med Hof och Piktjerns fäbodelägare skog och ägorutan skilnad sammanblandade och afrad lands Interessenterna tillika yrkade fortsättning af landets afmätning och undersökning kunde Embetsmännen till följe af så väl åberopade förordnanden, som i anseende til anförde skjäl ej annat, än fortsätta äterstående affattning, gradering och Taxering af hela samfålligheten.

Hvarefter och sedan vederbörande inhämtadt Embetsmännens yttrande heruti; androg ytterligare bemälte Inspector, att Djupsjö Nybygge i anledning af ofvan åberopade konungens Höga Befallnings hafvandes utslager under den 7 december 1767 och den 7 december 1774 böra bibehålles vid alla de ägor och nyttningar nybygget af fordna innehaft och nyttjat, uttan minsta intrång eller förfördelande af Hofs och Piktjerns fäbodelägare, hvilka deremot begärde och yrkade att sedan Djupsjö nybygge enligt Högl Kungl Kammar Collegie utslag under 15 April 1790, efter författningarne undfådt af samfälligheten ägor och utrymme i skog och mark, som detsamma efter lk Tunnelands skatt eller 114 mantal kan tillkomma, den öfriga marken och ägorna måtte förunnas dem, emot den skatt och ränta, som derefter pröfvas böra utgå. Sedan vederbörande på tilfrågan ej hade vidare at anföra, fortsatte uti kronofullmägtiges och parters närvaro återstående affattning af Landet, samt derefter gradering och taxering, hvilka förmåner och nyttningar uti efter följande Charta Beskrifning finnes uptagna, kommandes derefter Landets fördelning emellan Djupsjön å ena, som Hofs och Piktjerns fäbodelägare å andra sidan att verkställas, på sätt ett vid delen förvarad Delnings Instrument, och de på Chartan der efter updragne skillji Linier utvisar.

Åhr och Dagar som förr skrifvit stä.

På Embetets Vägnar

Karl Sunding

genom Magn. Ångman