Engelsk

Tab.7 "se Tab.1" 

B3 Esten Edberg f.5-6-1757 Var skräddare och torpare

g.1-1-1786 Brita Andersdotter f.5-12-1756 i Kall d.9-10-1841 i Äre

Barn:Cl Anna Stina Estensdotter f.28-10-1786 d.1-12-1873            Tab.27

            C2 Anders Estensson f.12-12-1789 d.4-9-1816 og i Edsåsen

Brita var dotter till Anders Ingelström och Märet Svensdotter.

Brita gifte om sig den 15-7-1792 med Anders Andersson Rönberg f.

Inga barn

Medelst kjöpebref af denna dag som ock med ingifwa, Rätten upläses och erkändt blifwit, har Skräddaren Esten Edberg af sin broder Per Olofsson Edberg i Edsäsen för Tretio åtta Rdr 16 Spec kjöpt en torplegenhet under Skattehemmanet No 1 i Edsåsen, Böle kallad, med de ägors tillhörigheter som afhandlat. Skriften innehåller hwarvid kjöparen äfwen utfäst at äga gjöra fyra dagswärken til förmåns ägaren dock de fem första åren derifrån undantagna.

Uppå borde torplägenhet erhöll Esten Edberg efter __________ börjar med första upbudet, med föresedda at Torpägaren ej få __________ framtiden skingras ifrån deras rästa bostad.

Den 24 October 1811

S.d. Drängen Anders Estensson i Lund hade till detta ting instämt sin förre förmyndare Bonden Jon Petersson i Edsåsen med påstående, at honom mätte åläggas visa redo för förmynderskapet. Wid uprop af målet förekommo parterne personligen, käranden i Rättegången biträdd af Capitainen Wäladle Herr Daniel Fredric Borin, anmälande Jon Pehrsson, at han af sin företrädare i förmynderskapet Pehr Olofsson Edberg i Hålland sökt redovisning för kärandens och hans systers Anna Christinas arf samt äfven vunnit Härads Rättens Utslag den 28de Martü sistlidne år ä Pehr Olofsson Edberg at, jämte aflemnad räkning, tillställa Jon Pehrsson alla förmynderskapet rörande handlingar, men i anseende därtill, at Edberg kort därpå aflidit, icke ärhållit någre flere handlingar, än et utdrag af denne Råtts dombok för den 1 October 1792, rörande skedd afwittring emellan de omyndiga och deras mor Brita Andersdotter samt stjuffadern Anders Andersson såsom ock en skuldsedel å 41 Rd 32 Specie af Pehr Jönsson i Edsäsen, hvilket penningebelopp Svaranden efter stämning till detta Ting utfordrat, i ändamål at för medlen visa redo och räkning.

Ä kärande sidan yrkades, at Jon Pehrsson, hvars åliggande det varit at i sin företrädares Sterbhus söka all laglig reda för ifrågavarande arf och förmynderskap, måtte utan afseende derå om han någon sådan vunnit, ansvara för hvad myndlingarne tillkommit, äfvensom för det, at deras fader Esten Edberg tillhörigt Torp skall obehörigen blifvit försäldt, hvaremot Svaranden trodde, at han som ej hade försummat sin plickt at söka reda af företrädaren men ej fått mottaga vidare medel eller handlingar än ofvanberördt är, icke kunde till någon större ansvars skyldighet förbindes. Parterne tillsades at under Tinget afvagta.

Utslag

Som den Ute October afkunnades. Enligt 23 Cap 4§ ärfda Balken pröfvar Härads Rätten rättvist ålägga Svaranden Jon Pehrsson, at inom En månad härefter tillställa Käranden ordentlig räkning öfver hans arf gods, beledsagad med alla därtill hörande handlingar jämte de arfvemedel som Anders Estensson tillkommer; hvarefter käranden äger at, innom Natt och år, däremot göra anmärkningar och i laga ordning anställa klander såsom ock utföra den talan i afseende å förmyndare förvaltningen, hvartill han i öfrigt kan finna sig befogad.

Företogs det af Bonden Jon Pehrsson i Edsåsen såsom tillförordnat Laga förmyndare för afledne Torparen Esten Edbergs barn, emot sin företrädare i förmynderskapet Inhysesmannen Pehr Olofsson Edberg i Häland instämde mål angående redogörelse för Barnens arf handlingarnas aflämnande och resterande medlens utbetalande. Och instälte sig käranden, men Svaranden war förfallolös bårta, ehuru Lagligen stämd, enligt hwad Nämndemannen Sven Henricsson i Edsäsen intygade.

Käranden sade sig icke hafwa af Pehr utbekommit andra handlingar som kunde urreda arfwets rätta belopp, än följande otydliga så kallade förmyndare räkning. Och som käranden icke kunde profva räkningens riktighet förr än han fingo de handlingar, hwarpå den summa sig grundar, så påstod han att käranden måtte åläggas från sig lämna alla till förmynderskapet hörande papper. Och blef efter honom lämnadt afträde.

Beslut

Svaranden Pehr Olofsson som ifrån tinget förfullolös uteblifvit kommer jemligt 12 Cap 2§ R B att derföre 32 Rdr Banko; Och pröfwar härads rätten med stöd af 23 Cap 2§ A B i rättwist åläggas Pehr Olofsson, att inom twenne månader eller 60 dagar efter af detta Utslag erhåller bewislig del, wid 10 Rdr wite från sig lämna och käranden, emot qvitto tillställa alla de handlingar, som angå förmynderskapet samt utwisa hwad och huru mycket Barnen ärft, derefter Jon Persson äger granska allt sammans, och derest något förekommen som rättelse fordrar bör han deröfwer små anmärkningar och sluteliga påstående skrifteligen författa, och tillhörande råttenå nästa ting och andra rättegångsdagen ingifwa, dervid Pehr Olofsson, wid ofvannämde wite, skall sjelf eller genom ombud sig inställa: Wiljandes IIR derefter Laga och beskaffenheten likmätigt utlåtande meddela; Skulle inga anmärkningar å kärande sidan uppå, bör sådant Wittne tillkännagifvas; hwilket för Jon Persson, inkallad, afträda. Upprättadt förmyndare rekning för förnyat angående det förmyndarskap han har om och nu tilstält deras tilltro som de förmyndare Pehr Olofsson Edberg i Edsäsen och för aflidne Esten Edberg barn, sonen Anders och dotter Anna Stina. I Edsåsen utreknat til 20 februari 1808.

Debet

  

20-2-1783 Har influtit och blef utsatt på Intresse twå tredjedelar af kjöpesumman för torpet Böle i Edsäsen inlupen ränta til 1802 den 20 december som gör nio år efter 5 procent

10 Rd

20-2-1802 Åter utsatt på Intresse ofwan nämnda förmyndare, En behållen summa

32 Rd

Intresset frän den 20 februari 1802 til den 20de februari 1808 för åtta är efter 5 procent

41.20 Rd

  

  

Contant

  

1791-1/10 Inlöst förmyndare Protocollet

12.10

ett förenings Protocoll

8.10

Carta

.10

njuta tillbaka 10 års ränta

11.3.33,9

Betalt til Jon Hindricsson i Hållan för hållan action

  

på torpet

16.

ränta til 1802

8.

mitt besvär en dag wid auction kostnad til Dufved och

4

upvaktning wid auction

  

teckningen i torpet Edsåsen

  

saldo behållen Egendom

32.17.11

 

 

                        Pehr Olofsson Edberg                                   

                        Conto                                     

1807 På modren begäran warit i Dufved at efterhöra af Ue dagar                                      

1808-20/2 saldo min gälld 41.4.11                          

                        Pehr Olofsson Edberg                                   

 

År 1791 den 15de Sept, blef laga bouptekning förrättad efter den i förledne NunU månad med döden.afgångne Torparen Esten Edberg, som efter sig lemnat Enkan Brita Andersdotter med 2ne små barn, sonen Anders Estensson och dottern Anna Stina Estensdotter, Egendomen i boet upgafs af Enkan och befants som följer:

 

  

  

  

Först upgaf Enkan sin gäld

  

  

Til Erik Ersson i Ottsjö

16.32

  

   ”   Bokhållar Noraeus

5.16

  

   ”   Olof Lars Enka i Edsåsen

.24

  

   ”   Olof Pärson i Edsåsen

.24

  

   ”   Anders Olsson i Wästgård

.24

  

   ”   Hr Capit Berger

.32

  

   ”   Esten Ersson i Dahlen

.21.4

  

   ”   Olof Andersson i Björnänge

.  6

  

   ”   Erik Trygg i Edsåsen

.  4

  

   ”   Hr kyrkioherden Söderberg

.  8

  

   ”   Lars Ersson i Stamgärde

.  8

25.7.4

  

  

  

Fordringar 

  

  

Hos Jöns Pärsson i Högen

.16

  

   ”   Nils Nilsson i Medstugan

.  4

  

   ”   Jonas Jakobsson i Lien

.  4

  

   ”   Olof Hemmingsson i Ottsjö

     5.4

  

   ”   Nils Estensson i Ottsjö

.  4

33.4

Boets Egendom upteknades

  

  

 

Boskap 

  

  

En ko för

3.16

  

2 st fjolkalfwar å 1-1/3 rd

2.32

  

en årkalf

.32

  

6 st större får å 16 sr

2.

  

4 st små dito å 8 sr

.32

  

5 st getter å 20 sr

2.4

  

2 st risbit bockar ä 24 sr

1

  

4 st är killar å 4 sr

.16

12.36

 

Böcker 

  

  

En liten Bibel för

.24

  

Petterssons Postilla

1

  

En annan do

.24

  

En dansk Påstilla

.  8

  

En Psalmbok

.  8

2.16

  

  

  

Manskläder 

  

  

En brun wadmars Kappråck

1

  

En brun Lifrock med rask?foder

2

  

En Sourtut af prässat walmar

.32

  

gl framstycke af en sammetswäst

.16

  

  

4

42.44.8

  

  

  

en swart klädesjacka

1

  

En do söndersprättad wäst at wändas

.16

  

En ljusblå wäst

.24

  

do böxor med lärftsfoder

.24

  

1 par gl swarta lappade böxor

.  8

  

En gl brun walmars böxa

.  4

  

En röd Challongswäst med glasknappar

.20

  

En hwit hrenskinströja sliten

.12

  

En söndersprättad wäst och.jacka

.32

  

En grå walmarsjacka

.16

  

En gl blå sourtut och brun wäst

.24

  

Ett par gl refgarnsstrumpor och ullstrumpor

.20

  

Ett par grå ullstrumpor

.16

  

En rö filtmössa

.  8

  

En fårskinsmössa med rö Kull

.  4

  

ämne til ett pr skindamaskor

.  8

  

En nattkappa och I halfarmar med krås

  

  

och en nattkappa alt af Bomulslerft

.24

  

En gl hårpung och swart hat för

.  8

10.28

  

  

  

Sängkläder 

  

  

Ett dunbolster med glt hwar

1

  

En kudde med do

.12

  

En kalfskins kudd med liten dun

.  8

  

En fårluden fäll utan täcke

.32

  

En klippningsfäll med täcke

.24

2.28

  

  

  

Kokkärel

  

  

En stor gryta

1

  

En liten kopparkiettel af 3 mkr a 5 s 5 r

.16

  

En tälgstenspanna söndrig

.  4

  

En Tälgstensskaftpanna skaftpanna

.  2

1.22

  

  

  

Träkäril och diverse

  

  

3 st ten talrikar å 5 s 4 rst

.16

  

En bleckskål ett stenfat, 2 st do skålar

  

  

och en sten talrik

.  8

  

3 st trå talrikar för

1

  

En stor kista med söndrigt lås

  

  

En liten kista utan.läs

.  8

  

Ett nytt skrin med smide

.16

  

Ett litet syskrin

.  8

  

Ett nytt skåp med lås och gångjern

.24

  

2 st bruna karmstolar

.16

  

En mjölktunna, en tena och gl såa för

.16

  

En tappsåå

.  2

  

4 st gl lockbyttor, en bår och jernholk

.  8

  

4 st mjölktråg och 2 bonkar

.  6

  

Backrustning in alles

.  8

  

Wäfrustning fins intet men

  

  

en gl Julråck för

.  8

4. 1

  

  

  

Jernsaker 

  

  

Ett plogiern och tåga för

.14

  

2 st huggyxor och en tälgbila för

.18

  

3 st gl söndriga lj_ r

.  2

  

3 st gräf, ett stengräf och spade för

.12

  

Ett klöfsadelträ

.  8

  

En slipsten utan ås och handqvarn för

.40

  

Ett par kardor

.  8

2. 4

  

  

  

Transport

  

63.31.8

  

  

  

Diverse 

  

  

3 st ludna kalfskin å 2 sr

.  6

  

En gl såll och Rissel

.  4

  

En bleckskål, skräddarsax och pressjern

.18

  

Ett wäggur utan foder

.32

  

En hoo eller låda med jernskräp

.  2

  

något okokat strygarn för

.12

  

2 st glasflaskor

4.

  

En såg och oxhöfwel

4.

  

5 mkr till

26.

  

2 små och en större Skiälla

8.

  

Någon somarafwel af smör och ost

40.

  

Torpet Böle med detta årets gröda uptagas

  

  

här för en summa af

  

26.32

  

  

  

Summa

  

93.27.8

  

  

  

 

Sedan den upgifna gälden 25 rd 7 s 4 rst afgår så blifwer den behållna inventarie summan, hwar af de fattigas andel betalas 68 Rdr 20 sr 4 rst Specie, och hwar af således de fattigas andel bör betalas med tolf sr specie, som qvitteras

Olof Persson i Edsåsen.

At allt således är rätteln upgifwit och ei något med wilja och wetskap dölgdt och utelemnat det betygar Johan Oldberg

            Olof Jonsson i Stamgärde

        Upteknings och wärderingsmän

            Brita Andersdotter i Böle