Engelsk

Tab.8 "se Tab.2" 

B4 Gunnar Essing f.17-2-1754 Arbetade som gruvarbetare i Huså, och han bodde med sin familj på torpen 17 och 31. Torp No 17 är nuvarande Grönblads "Prästgården" där han bodde i ett par års tid.

Han köpte sedan Sandnäsets nybygge av sin farbror Nils hustru, Brita Andersdotter, och flyttade dit. Tab.3

1787 d 2 Julij besigtigades Torppet No ____    vid Husån som Gunnar Essing i ahr brukat och befans wid afträdet till Hindrick Flor som följer.

1.     1 ny stufwa med förstufta och 2ne fönster upsatt af warcket 1777 i fult stånd med fast säng, bord, fat hylla            och bakung samt stolpjern allenast en fönster ruta sönder takets tillrätta lågande på stufwan och omkring korstenen.

2.     1 kornlada nedsiunken i giorden som bör uprättas.

3.     fähuset til åsar witnade och förlorat galf reparerar.

4.     Ett gamalt somar fähus 4 galf och falerat tak.

5.     stängd? 24 famnar _________ band hage och 41 famn fast hage

6.     deraf till kommer åbonyttning 36 dr ofwer 5: a 9:

7.     för öfrigt giärdes gården om torpet förswarlig

8.     nybruten jord med kolsängen till tienligast åker 2/3 mälling 3

9.     För torpet till skaffat

26 rader med störr Er tillräckeligt

            Nyttningen af torpet 16 ________

Not. Där jag har dragit streck, har det varit svårt att lista ut vad det står.

Denna syn blev troligen gjord innan Gunnar Essing flyttade till Sandnäset. Och det gäller Torp No 31.

Gunnar blev g.14-10-1781 med Carin Persd. Bergström f.29-7-1761

och hon avled den 18-4-1833.

Barn:Cl Brita Essing f.2-7-1782 i Huså d.22-9-1874 i Offerdal Tab.28

            C2 Agnes Essing f.13 I 1787 i Huså d.5-2-1757 i Vera    Tab.29

            C3 Catarina Essing f.3-9-1789 i Sandnäset d.5-2-1863 Tab.30

            C4 Anders Essing f.20-8-1791 d.6-6-1792

            C5 Per Essing f.28-4-1793 d.20-7-1861 i Sandnäset            Tab.31

            C6 Ingeborg Essing f.15-12-1795 d.31-5-1878 Tab.32

            C7 Magnus Essing f.12-3-1798 d.16-4-1801

Carin gifte om sig den 7-6-1805 med Göran Carlsson f.1761 i Mörviken, Åre och död den 18-12-1840. Han var skolmästare och bonde. Vill även tillägga, att Carin var dotter till Per Bergström, som var nybyggare i Djupsjön.

Två andra torp som Gunnar Essing bodde på vill jag nämna.

Husån No 3, först uptagit af Smeden Göran Maklös ungefär år 1747, upodlingar begagnade uti 9 år sedan åbyggnaden i likhet med de öfrige Torpen var värkets sedermera af Philip Wall och Johan Starkberg tillsammans efter hvarandra uti 18 år hvarefter den sednare rymde öfver gränsen till Norrige, sedan brukades Torpet af Lars Larsson junior uti 9 år, hvilken äfven rymde till Norrige.

Sedan af Gunnar Essing i Ue år, Olof Westerberg 1 år, under Huså Boställe nyttjades det sednare uti 16 a 17 år. Inägor och utslåtterne voro under samma tid för detta på flera håll. Hvarefter det år 1804 tillträddes af nuvarande åbo Anders Bergström sedan värket för honom ombyggd nya hus derå. Hvadan till samma tid Werktager röjsel och åbyggnad. 1779 gaf 5 fjerd utsäde, 32 skylkorn utförda. Föder 1 häst, 2 kor, 4 får och 4 getter.

Huså No 7 År 1755 är detta först uptagit af Grufve Arbetaren Anton Antonsson med undfången vanlig byggnadshjelp 120 daler kmt 2ne par fenster 14 sp fern, snarning, snickare Arbete och smide tillsammans 34. 4 sp. Denne bebodde Torpet uti 12 år, Eric Skutberg 5 år, smältaren Eric Johansson flyttsten 4 år, derefter Gunnar Essing, Olof Frank, Grufvestigaren Henrik Andreas Floor, Grufvefogden Anders Oldberg, Janken Moverare, Inspectoren Erik Axel Sparrman och Jon Prästberg efter hvarandra, tills nuvarande åbo Pehr Höger det samma år 1804 tillträdde. Kopparwerkets Röjsel och åbyggnad. 1779-2 fjerd utsäde gifvit 12 Rgl Korn, utfordra 2 kor, 1 ungnöt, 4 får och 4 getter.

Fotograf

Sandnäset, även kallat Äsingen, taget 1928 av Prosten Gösta Ullberg. Längst upp t.v. är gammal lagärden, sen den röda stugan är gammal stugan. framför ladugården står keshuset (där de gjorde osten och framför t.v. är mjölkbod och t.h. står en sommarstuga. Ungefär mitten på fotot står ladugården som hör nedre gården till och bakom den skymtar stallet, och t.h. står mangårdsbyggnaden till nedre gården.

Den 1 October

S.d. Angående Sandnäs Krono Nybygge blef hos Härads Rätten visad en skriftelig afhandling, ord ifrån ord lydande.

Emellan underteknade är således afhandladt och slutadt, at jag Brita Andersdotter uplåter och säljer min besittningsrätt på Krono Nybygget Sandnäset, Ett Tunnland öfwerst i Kalls sochn vid Anjan beläget, emot Tio Rdr 3 Specie til för detta Bruksarbetaren Gunnar Essing, som redan förut sig tillhandlat min dotters Agnis Nilsdotters häruti innehafda rätt, och det innan hon för någon tid sedan flyttade til Norrige, med wilkor, att fyra procents ränta ätnjutes för köpesumman, så länge den står obetalt, och att intekningsrätt njutas utå detta nya hemman intil dess bemälta summa fulleligen gulden blifvit, och att jag erhåller uti årligt födoråd em mäling sådd åker föda för en ko och fem små fäkreatur.

            Härmed förklarar jag mig Gunnar Essing alldeles nögd och förbinder mig att föreskrifva wilkor til Brita Andersdotter gjeldeligen upfylla som försäkras.

Kall den 25 September 1790

Brita Andersdotter

Gunnar Essing

 

Rigtigheten af denna öfverenskommelse bewittnar

Salomon Jonsson i Konäs

Anders Jacobsson i Sellsved

  

Nämndeman

 

För Gunnar Essing ifall af Konungens höga Befallningshafvande til Åbo warden antagen på Nybygget Sandnäset i Kalls Sokn, gå undertekna i full borgen, at han dess skyldighet til Kronan rigtigt fullgöra skal.

Maths Ersson i Konäs

Jacob Bengtsson i Sellsved

 

Denna förening blef, wid upläsande, inför Rätten bestyrkt af ett tilstädes warande witne Nämndemannen Salomon Jonsson, som och intygade, at Maths Ericsson och Jacob Bengtsson föregående borgen för tilträdande Nybyggaren behörigen widkänt och underteknadt;

hwarföfver, tillika med närvarande Tings Allmoges intygan om Essings goda frägd och skicklighet, at Krono Nybygget förestå, detta bewis af Härads Rättens Protocoll skulle på begäran meddelas, jemte underrättelse at afhandlingen bör, til winnande af höggunstligt bifall, hos Högwälb Herr Baron Landhöfdingen och Commendeuren Bunge ödmjukast föredragas.

_________

Den 2 April

S.d. Efter Göran Carlssons i Sandnäset död inlämnades för Härads Rätten till lagligt beräknande följande betyg om hans munteliga förordnande till förmån för Pehr Gunnarsson.

Wittnes betyg, underteknade som haft tillfälle att ofta vara i sällskap med Göran Carlsson i Sandnäset i lifstiden hörde honom flera gånger yttra att dess stjufson Pehr Gunnarsson skulle blifva arfvinge till all hans egendom om försynen kallade honom hädan medan några tillgångar efter honom fans, och sedan han lades på sjuksängen och vi hos honom oss infant påminte han oss att noga hafva i minne hvad han förut yttrat angående Testamentet med tillägg att hans högsta och sista vilja vara att ofvannämnde Pehr Gunnarsson och ingen annan skulle arfva all hans quarlåtenskap af hvad namn och beskaffenhet den vara må   Att Göran Carlsson vid alla tillfällen han detta yttrat varit vid sundt förnuft och fullkomligt rediga sinnen kunna vi med Salighets Ed bekräfta när så påfordras, den Me februari 1841. Mårten Olsson i Gräsjön Pehr Hindriksson i Strådalen Att Mårten Olsson och Pehr Hindriksson egenhändigt teknat sina bomärken, intyga L. Muréen, Anders Ersson i Kohlåsen, Nämndemän

Den 2 october 1841 begärdes Staffan Mårtensson i Äng, att hervid närvarande Torparen Pehr Hindriksson och Bruksarbetaren Johan Henrik Wiksten måtte blifva på ed afhörda till bestyrkande af aflidne Göran Carlssons muntelige testamente till förmån för bemälte Pehr Gunnarsson; Och som något jäf emot Pehr Hindriksson och Johan Henrik Wiksten icke anmältes eller kunde utletas, så ville Härads Rätten tillåta deras görande likväl med öppen rätt för den eller de som vitnesmålet röres att, sedan, då tvist upkommer, sine jäf och påminnelser emot samma vitnen och deras utsago fä förete; hvarefter Pehr Hindriksson och Johan Henrik Wiksten aflade vitneseden, och berättade att vitnena en och enhalf vecka före Göran Carlssons död vid tillfälle de voro hos honom på en och samma gång hört honom förordra det efter hans död Pehr Gunnarsson skulle hafva all hans egendom både löst och fast utan undantag, och hade Göran Carlsson derjemte anmodat vitnena att åhöra och efter hans dagar omvitna detta muntelige testamente; läggande hertill det Göran Carlsson vid detta tillfälle varit vid fullt förstånd och att han alldeles icke blifvit öfvertalad eller tvungen till nämnda förordnande, likväl voro närvarande Pehr Gunnarsson och hans hustru samt hans omvitnade testaments åhörde utan att derom något säga; dessutom tog Pehr Henriksson på sin ed sanningen af det skriftelige betyg han och Mårten Olofsson i Gråsjön den Me februari detta år afgifit och som finnes infördt uti Rättens dombok för den 2de April samma år, med den ändring deri att vitnet icke kan påminna sig hafva på samma gång med Mårten Olofsson hört Göran Carlsson deri uptalade testamente; efter upläsande och erkännande häraf skulle utskrift af vitnesförhöret Pehr Gunnarsson uppå begäran meddelas.

Ur Undersåkers dombok 1841