Engelsk

Tab.9 "se Tab.2" 

B5 Nils Essing f.23-10-1756 Bruksarbetare i Huså, flyttade 1812 till Mäläng i Sunne församling.

g.6-11-1785 Ingeborg Olofsdotter f.1752    d.10-9-1835 i Sunne

Barn:Cl Brita Essing f.9-6-1788 d.1851i Åre            Tab.33

                        C2 Gertrud Essing f.16-11-1789 d.8-2-1790

                        C3 Anders Essing f.4-1-1792 d.25-10-1853 i Sunne   Tab.34

            Är 1812 den 9 Januari förrättades Syn och Wärdering på Torpet No 27 vid Husån, enligit Herr Major Lorichs Befallning, och nuvarande åboen Nils Essings begäran, åboer till detta Torp skall fordom varit afledne Jonas Hedman, därefter afledne Eric Trumpet, vidare Samuel Ridderberg, derpå Jon Mahlberg i Gärde och Skutberg, samt efter desse Joseph Bergqvist och sist nuvarande Grufarbetaren Nils Essing, som dätra Torp tillträdde år 1782, och till närvarande tid brukat Torpet, befans med odlingar och åbyggnad af nämde äboer gjorde i följande tillstånd, neml;

1)              En gammal stuga som företredande eller Kopparwerket upsatt och af nuvarande åboen med vederbörlig utsyning inrättad till färdstall, befinnes på 4 knutar, 19 hvarf hög 13 alnar lång och 9 alnar Bred, med förstuga, täckt med bräder, spikade och innantak af försvarligt golf 2ne fensterluftor, spisell, Bakugn, med vanligt innanrede och Dörr på gångjern försedd altsammans förfallit och stall brukadt med Ue krubbor och rum för 6 hästar.  Förstugan i utskottet med af plankning till kofva* med Golf och Dörr på gångjern. ansågs värd och hvarföre Nils Essing skulle föras till last. Förra äboens byggnader och odlingar värd 10 Rdr.

2)              En gammal stuga af Nils Essing köpt i Kall och Sundet år 1791 hitflyttadt samma år, bygd på 4 knutar 9 hvarf hög, 12k alnar lång 10 qvadratref Bred, täckt med trod* af Bräder, som tjenar till innantak, och Bark Mossa Bräder till öfvertak. Stugan försedd med spisell, Bakugn och Jern stolpe och vinnespel af Jern, samt förvaradt med Brädfordring omkring spiselen. 
Golfvet af plankor nyligen inlagt, hvarunder befinnes en källare grop försedd med Lucka och Jernring utan gångjern. I stugan befinnes 2ne fensterluftor och pannelningar invändigt, hvaraf det ena är tagit ifrån förra stugan, och det andra af Essing tillskaffadt, hvaruti en ruta är söndrig. Stugan har föröfrigt Bord och stolar och Bänkar med Ue säten, Hylla till Matkoppar och Dörr på gångjern, samt 2ne Jernhandtag. 
Väggarne äro gamla och ruttnade, men västra sidan med ohyflade Bräder bekledde, taket fordrar reparation, äfvensom bron utanföre, altsammans gammalt, kan dock någon tid nyttjas, värdet till 15 Rd.

3)              Ett gammalt stolp Herberg, flyttadt frän Bergom 1792, på 4 knutar, 12 hvarf högt, 6 alnar Långt, 5½ alnar brett, täckt med trod, Bark och takved, försedd med Golf och Gäll, samt en spannemåls Lår, med 2ne afdelningar Dörr på gångjern med Lås nyckel och häspa, väggar och taket äro bristfälliga och altsammans mycket gammalt, kan dock tjena några år till sitt ändamål, ehuru snö och regn drifver igenom alla knutar och vrår. Värderat till 5 Rdr.

4)              Kornladan gammal inrättadt af ett gammalt fähus, som wärket upsatt och befinnes nu på 4 knutar, 8½ alnar lång, 9½ alnar Bred 8 hvarf hög, täckt med näfver, bark och Takved, befinnes med golf och loge, samt rum för säden, altsammans gammalt och förruttnadt och fordras en ny lada, hvarföre denna föres åboen tils rest som den samma ej i tid vårdat och reparerat.

5)              En foderbod äfven af Wärket upsatt på 4 knutar med af skåt til skjul, 10½ alnar lång, 7½ alnar bred, 8 hvarf Hög, täckt med trod, Bark, Näfver och takved, samt försedd med golf och dörr, alt i obestånd, och som likaledes föres åboen till last eftersom det blifvit så vanvårdat. Värderas till 2 Rdr.

6)              Ett fähus upsatt af åboen på 4 knutar, 13 alnar långt med utskottet llk alnar bredd och 11 hvarf högt. Täckt med trod, bark, mossa och bräder, försedd med skulle och erforderligt innanrede, samt rum för 5 nöt och 30 småfäkreatur med krubba för en häst.  Dörr på gångjern, ehuru detta hus ej är mycket gammal befinnes nu till åsar och röste, med många bristfälligheter och i anseende hertill endast vara värd 12 Rdr.

7)              En ny Badstuga som Essing upsatt på 4 knutar, 6 hvarf hög, 6½ Bred, 8½ alnar lång med utskottet täckt med trod, barknäfver och jord, försedd med 2ne torkläfvor och ugn, samt dörr på gångjern, alt behörigt, synes värd 6 Rdr.

8)              Gärdesgårdar omkring Torptäckten utgjör tillsammans 336 famnar, hvaraf 196 famnar äro i hjälpligt stånd, 140 famnar förfallen Hage, 56 famnar förfallen flage omkring skogåkern. 
Observerades af synemännen att af förenämde gärdesgårdar har Nils Essing ånyo upsatt endast 60 famnar och äfven nämde 56 omkring skogåkren tillsammans 16 famnar försvarlig hage och värderades till 1.39 Rdr.

9)

På Rörsänget en lada i fullt stånd, hvaraf helften denna tillkommer

1.24

  

 

Öppen åker befinnes vara Skogsåkern

 

   ¼ mäling

  

Kohlbottenåkern en god

   ½ mäling

  

Storåkern österut från torpet

2-¼ mäling

  

 

Sa

 

3 mälingar

 

Hvaraf Essing utan Kolsängen upbrutit  2 mäling, värd 5 Rdr Synemännen funno af Nils Essing voro upodlad till slåtter. 

På Mosmarken, hvarest bärgas 2 lass. På Hvassnäsmarken 5 skrindor Montäkten i medelmåttiga år 10 dito.

Med tillhjelp af löftäckt lagd slått och granris kan öfver vintern födas 3 kor och 20 småfäkreatur. Årligen sås 5 famnar korn och 1 tunna jordperon.

Tillkommer 1/4 mäling nyland på flere ställen, hvarpå synas kunna bärga Ett lass värd 1 Rdr. Summa 47.15.

Sålunda synadt värderadt och besigtadt af Anders A. Bergström

Anders Ågren Nämndemän.                Pehr Malmsten på tillträdarens vägnar

Anders Essing Åbo.

Ur Huså Bruks arkiv

Fotograf

Herrgården i Huså, efter restaureringen. Fotot taget 1994 av Inger J. Qvarnström