Engelsk

Tab.10 “Se Tab.2" 

B6 Anders Essing f.25-12-1758 Bodde först i Huså och arbetade som gruvarbetare vid bruket, han var även brukssmed. Flyttade sen till Äggen i Mörsil och blev bonde där. 

Hans änka bodde även en tid i Hålåsen i Hallen med Sven Nordlöv ifrån Nordannålden som hon var förlovad med. De fick två döttrar, Anna f.1805 och Karin f.1810, som dog samma år.

g.18-10-1789 Brita Ridderberg f.24-10-1772 i Mörsil, dotter till Johan Ridderberg. Död den'31-3-1849 i Mörsil.

Barn:    Cl Anders Essing f.29-8-1790 i Huså d.27-12-1871 i Ström Tab.35

Blev fältjägare och tog namnet Wäll. Var nybyggare, kardmakare och bonde. Blev senil på gamla dagar.

            C2 Johan Essing f.6-2-1791 i Kall d.1-4-1792

            C3 Brita Essing f.18 l 1793 i Kall d.30-10-1856 i Föllinge Tab.36

            C4 Lisa Essing f.14-3-1795 i U-åker d.11-10-1874 i Hallen Tab.37

            C5 Catarina Essing f.14-9-1796 i Mörsil d.31-7-1880 i Åre Tab.38

            C6 Johan Essing f.14-5-1798 i Mörsil d.13-10-1798

            C7 Johan Essing f.15-8-1799 i Mörsil d.31-7-1880 i Hallen Tab.39

C7 Johan tog namnet Lang som fältjägare.

 

I Mörsils sockenkrönika finns en artikel om Semlans kopparhytta. Artikeln heter "Från Semlans storhetstid", en intressant läsning för den som vill veta mer om den. Vill även tillägga att den finns i första delen av tre av sockenkrönikorna.

__________

Torpet No 26-31 som bebos af Anders Essing. Befins som följer.

1)     En stufwa, med melan tak af Bräder, Spissel med Bakugn, stålpe och stålp jern, samt murstång. Bord Bänkar och en hylla. Et par fönster på lång wägen tre rutrader i högd och äfwen så i bred. Et par på östra wägen, med fyra rutors högd och tre i breden, alt helt utan fell.  En dör för stufwan och en säng, en dör för förstufwan. En kammare, utan melan tak och fönster, taket på denna bygnad är med sågat bräder förswarligt.

2)     En gammal stufwa wästan om den nya, är jamt til et foder hus med brädtak.

3)     Et fähus, täkt med bark och näfwer och den på med Bräden, så at taket är i fult stånd med wägarna finns något felaktig, förning är ock wid gödningsrummet.

4)     En lada med brädtak och loge är dropfri, men den östra knuten har tagit liten röta.

5)     Et stal som står östan om stufwan befins med inanrede för en häst, wägarna är någorlunda. Inne taket är felaktigt på den wästra sidan, som bör förbätras.

6)     Et stålpherberg som står söder på gården utan gälla, taket är täkt med näfwer men takweden förlorat, så at detta tak bör omlagas och ny takwed påläggas, så kan detta hus hafwa bestånd ännu i några är. Wid detta torp befins til upbrukat åker, 3½ mäling.  Slådt inom denna hägnad, befins til 5 lass dels höö och dels grön foder.

311 famnar gärdes hage befins om stägningen. En del befins nägorlunda, men största delen är förfallet. Både stör och gärdsle. Besynerligen skiftas haga emellan Malmsten och Lans de 44 famnar som är emelan Grönlund, är ock förfallen.

__________

År 1811 den 9 October förrättades syn på Hemmanet No i Eggern och Mörsills socken, Gustafs och Carlsbergs kopparwärk tillhörigt, som efter afledne Anders Essing är 1808 tillträddes och nu besittes af Benjamin Teger; och befants som följer neml;

Detta hemman är köpt den 18 februari 1764 af Besökaren Eric Corling för 400 dl silfwermynt, hvarefter det kommit sen, der kopparwärket och nästan ständigt warit förenadt med Semelå Boställe.

Förste landbond war Anders Essing, som war skyldig att uppbygga nödige förut saknade hus och i stånd sätta Hemmanet, hwaremot han i fyra års tid skulle wara befriad från åboafgift til werket. Efter dennes död kom Hemmanet åter under Semelå Boställe   Sedermera ditsetas den nuvarande Landbond Benjamin Teger.

1)     En gammal Stuga på 6 knutar med kammare och förstuga, 14 al lång 9 al bred och 14 hvarf hög, med Spisel och bakugn, försedd med Stolpe och Stolpjern.   Golf i stugan och kammaren och förstufwan.  Inre taket af plöjda bräder i Stugan och kammaren. Öfre taket täckt med Bräder. 1 gammalt fenster med bly band, I par nya fenster af 15 rutor, kopparwerkets.

2)     Fähuset, 9 al långt, 9 al bredt, 9 hvarf högt, med spis samt innanrede och tillbehör, något gammalt dock hjelpligt.

3)     Foderbod, midt emot fähuset med Swale emellan.   10 al långt, 9½ al bred, 9 hvarf hög, gammal, täckt med Bark och Bräder.

4)     Badstuga, mycket gammal med ugn 8 al lång med Swale, 6 al bred, 6 hvarf hög, med Tork Lafwe, Dörr med Gångjern, Täckt med Bark och Torf.

5)     Stall, uppbygd 1810 af Benjamin Teger med framskott, 9 al lång, 7 al bred, 13 hvarf hög. Mellan=Botten af Bräder, rum för 2 Hästar, Hörum på öfre Botten, täckt med Bark. Landbond år sinnad lägga Tak af bräder.

6)     Härbärge med stolpar, uppbygt i år af Theger med Gäll och innanrede. kjellar och dörr, 6 al långt, 6 al bred, 13 hvarf högt, täckt med Bräder.

Reparation på Fähuset och foderboden. Do på Stufwan och kammaren å golf och tak. Badstugan kan ännu hjelpes, ehuru bristfällig och med möda för det närvarande brukbar.

Öppen åker= Stor åkern kallad 5 mälingar.

Röstäkern 1-1/4 mäling.

Åråkern 3½ mälingar.

Den sistnämnde är igenlagd men åboen blef ålagd att hälla den till öppen åker.

2 Hölador, gamla innom Täckten.

1 ny do af Theger uppsatt

Hö afbergas innom Täckten

12 skrindor

Uti Djupmyran

  1 skrinda

Stormyran och Drolet

  1 skrinda

På Wallen och 1 del uti Drol Wallen

  

Myckelgårdswallen

  2 skrindor

Pled Drangeln Stomkjel

  1 skrinda

Halfvar fetten

  1 skrinda

  

18 skrindor

 

Uti Stonkjälwallen finnes en lada.

På detta Hemman kan födas ½ Häst, 2 Kor, 10 Små fäkreatur Utsädet, 6 fjerdingar årligen afbergat i år, som i goda år 4 kornet Förteckning på Gärdesgårdar ä detta Hemman se pagenia 91 i denna Synebok.

Att sålunda synadt och befunnit är, intyga;

Lars Olsson i Bye                Elias Larsson i Eggen

Benjamin Theger             Åbo