Engelsk

Tab.11 "se Tab.2" 

B7 Karin Essing f.25-3-1761            Bodde i Totten, sen Wik och Björnängel

lg.24-1-1787 Lars Nilsson f.1744             d.11-10-1808

Barn:               Cl Nils Larsson f.14-9-1788 d.16-10-1856 Wikberg            Tab.40

                        C2 Anders Larsson f.28-2-1792 d.13-2-1829                       Tab.41

                        C3 Sven Larsson f.23-3-1795 d.27-11-1846 Wikberg           Tab.42

                        C4 Annica Larsdotter f.9-11-1799 d.15-5-1848 og i Björnänge

                        C5 Magnus Larsson f.31-7-1803 d.12-4-1888 i Kall              Tab.43

2g.1809 Olof Salomonsson f.1759  fr. Sulviken, Kall d.117  6-1835

Inga barn i detta gifte.

            Bergsnämndemannen Anders Bergström wid Husån, lät till Härads Rätten ingifva en af honom underteknad skrift, hwari han anhåller om Intekning uti skatte hemmanet No 2 Björnänge, om ett tunnelands skatt, till säkerhet för en hos Bonden Olof Salomonsson i Björnänge och Wik ägande fordran af 125 Rd Banco, hwarå fem procent ränta blifwit utfästa, till bewis hwarom inlämnades en så lydande skuldsedel:

Af Bergs Nämndemannen Anders Bergström wid Husån, har jag till läns bekommit en Summa stor Rdr Ett Hundrade tjugufem (125) Rdr Banco ingät valuta bekommit, emot fem (5) procents årlig ränta och säkerhet uti Skattehemmanet No 2 i Björnänge Ähre Socken och öfverlåtande af Hindrick Nilssons i Skalstugan uti nemnda hemman ägande intekning som wid 1808 års wåhr ting med Undersåkers härad sist blef förnyad, och lemnas Bergström dessutom frihet, att om han så godt finner wid Wällofl Härads Rättens nästkommande Ting i eller när han behagar, i sitt namn söka Intekning uti nemnda hemman då föreskrifna Summa, emot återställande af Hindrik Nilssons andra Intekningar som nu äro honom i händer lämnade; vilket allt härmed Reversseras och försäkras af Husån den 30 Oktober 1809.

Olof Salomonsson i Björnänge och Wik

Wittna Lars L. Berg Johan Hyttsten

Då härads rätten åskade bewis på Olof Salomonssons åtkomst till det af honom pantförskrifna hemman, framlemnades denna råtts fastebref af den 9 februari 1792; hwar af inhämtades, at nu mera aflidne Bonden Lars Nilsson i Björnänge köpt berörde hemman och derå anhållit Laga stånd, hwarjemte Nämnden intygade, att han, wid sin död, då det gått till delnings emellan hans Enka Karin Andersdotter, hvilken i giftorätt bekommit 1/Hel, och Barnen, som i arf erhållit de andra 2/Hel, hvaraf följde, att Olof Salomonsson ej ägde någon del deri; dock upplystes äfven af Nämnden, på efterfrågan, att sistnämnde parten är gift med Lars Nilssons Enka, och att hon lämnat bifall till Intekning uti sin giftorätts andel; för öfrigt skall Olof Salomonsson icke bättre förstått, än att han blifvit ägare och disponent af hela hemmanet och med det samma han ingick ägtenskap med Karin Andersdotter på hvilken enfaldiga grund han trodt sig äfven berättigad berörde hemmans pantförskrifven hårå.   

Afsades;

Som nu uplyst och styrkt blifvit, att gäldenärens Enkann Karin Andersdotter är ägare af 1/Mel uti Skattehemmanet No 2 Björnänge, och hon i Nämndens närwaro lämnat bifall till intekning deri, altså pröfwar härads rätten med stöd af 7 Cap rättvist intekna berörde hemmans del, till säkerhet för den föreskrifna summan 125 Rd Banco och derä utfäst ränta.

Ur Undersäkers Tingslag AI:67

Innan Karin och Olof gifte sig, så skrev de ett äktenskapsförord. Det ingavs till Härads Rätten den 27 October 1809.

Då Drängen Olof Salomonsson från Sulviken och Kals socken anmälte sig af fritt val och samtycke wilja äcktenskap börja och fortsätta med Bonden Lars Nilssons efterlemnade Enka Karin Andersdotter i Vik och Åre socken blef emellan henne och dess tillkommande man denna i öfverenskommelse afslutadt; som och om eller dem och sterbhusets förmyndare Hindrik Nilsson i Skalstuga och Pehr Nilsson i Totten att Olof Salomonsson uptaga å alla barnens i Enkans första gifte såsom sina egna barn, då likwäl dottren Anna Larsdotter såsom wara wettig och af slag rörd, blifwer till uppehälle och försörjande af nödiga kläder hemmanet åtföljande i deras och efterkommandernas tid af samma hemman.

De öfriga barnen will Olof Salomonsson med all faderlig omsårg wårda, och upfostra tils de sjelfwa kunna kläda och försörga sig, då de upföra sig som beskedliga barn anstår mer om Gud skulle wälsigna detta sednare äcktenskap med barn, skall de njuta lika del i hemmanet och boet som öfriga barnen. För öfrigt skall wår gemensamma flit och omsorg wara såsom äckta makar som Barn samdräcktigt och all försicktighet och krafter såwäl Intresse som Capital afbetala.

Då Olof Salomonsson genom flit och arbete så förlofwatt sig att han betalat hemmanets skuld njuter följande födoråd nemligen, En mäling sådd och wäl brukad åker, Twenne småfäkreatur med dess afälder, skötsell för honom på ålderdomen med wed och werme, Olof Salomonsson ifrån Sulviken, Karin Andersdotter ifrån Vik, Contrahenter Pehr Nilsson i Totten, Hindrik Nilsson i Skalstuga, Förmyndare.

Wittnar Lars Eric Petri Festin Communister

                        Jonas Mårtensson i Bräcke

Efter upläsandet häraf ärkändes detta af Olof Salomonsson i egen person inför Rätten närwarande hwarjemte uplystes at han och Karin Andersdotter ennu icke med hwarannan blifwit sammanwigde utan blodt lysning till äcktenskap dom emellan föregädt.

Beskrifning å åkern å hemmanet.

Årligen kan sås på hemmanet twå tunnor korn, hwaraf hälften sås i träda och hälften i hallma.

Dock är tilmärkandes at äkern är mager och utskrindat? i anseende till brist på gödsel.

På hemmanet kan ungefärligen föras årligen ett hästkreatut, 5 st kor och 2 st ungnöt, samt 20 st små fäkreatur.

Til hemmanets skjötsel och afbärgning erfordras tre arbetsföra personer. Den aflidne Lars Nilssons i Björnänge efterlemnade fem barn, äro komna til nedanskrifne ålder, son Nils 26 är, Anders 23 år, Swen 20 år, Magnus 12 är, dottren Anika 16 år.

Som sönerna anhålla få lottkasten och hemanet, så beskrifwas huruledes den fåniga dottren Anikas usla tilstånd, som är aldeles kommen från sina sinnen och så eländig, at hon fordrar ständig skjötsel och eftersyn at hon ej omkommer. Derföre skal hon af hemanstilträdaren emottagas och wärdas och i lifstiden följa gården.

Hemmanet wärderas med hus och jord och alt hwad dertil hörer eller tilwinnas kan för Tolwhundradefemtio Rdr i Banco af hwilken köpesumma afgöra först i hemmanets skulder och det öfriga som är lösen til sönerna skola utbetalas när fasta utfaller.

Säljande födoråds förmoner hällas til modern Karin Andersdotter föda för en ko och 3 st små fäkreatur årligen som skola skjötas winter och sommar och af äboen.

Til undantag för modern behålles slotten ofwanför åkern korn ungefärlig til ett lass hö, samt ofwanför Grinåkern den slottremsa der finnas, äfwen hwad som finnas innom hägnaden kring Bölesåkern, denna slott får modern behålla medan hon förmår arbeta.

En mäling i sådd åker hälften i träda och hälften i hallma.

Husrum i gården wed och wärme samt skjötsel på ålderdomen och nödig skjuts i angelägna ärenden förbehälles säwida Olof Salmonsson i Björnänge för 6 år sedan ingått ägtenskap med för nämda Karin Andersdotter i Björnänge och sedermera uphålt och brukat hemmanet, samt i hushållet inlemnat hwad han hade i egendom, så anhålla han i största ödmjukhet att högädla Härads Rätten wille förordningen hwad födorådsförmoner honom kunde bewiljas af tilträdande åbo.

Syn och wärderingsmän

Närvarande sönerna

Joh. Isr. Noreus

Nils Larsson

Olof Olofsson i Hamre

Anders Larsson

Nils Andersson i Swedje

förmyndare för omyndiga sönerna

  

Nils Jönsson i Medstugan

 

År 1815 den 9 October hölls Syn af underteknade på hemmanet Biörnänge No 2 om Ett tunneland jord som Bonden Olof Salomonsson från Björnänge någon år bebodd och brukat såsom stiuffadern för Aflidne Lars Nilssons i Björnänge barn; så företogs syn som följer.

En gammal stuga med spisel och bakugn, 2ne par fönster, säng och sängskåp, bord och Bänkar altsammans gamalt och opålitligt och fordrar reparation, om den skall kunna nyttjas.

Förstugan emot stugan, likaledes i bristfälligt tilstånd. Olof Salmonsson har upbygt winterfähuset 9-½ aln långt, 11 aln bredt, 13 hwarf högt med golf och innewända i godt stånd, men taket något bristfälligt.

Fähusboden har Olof Salmonsson förbättrat taket sedan förra synen så at den sams är är i någorlunda stånd.

Kvarnladan förswarlig til wäggen men taket aldeles opålitligt och fordrar et nytt innom någon är.

Stallbyggnaden med skulle jemte en foderbod i et bygt rum i stallen för 2ne hästar någorlunda tilwäggar och innanbyggnad, men taket bristfälligt, gälfwet i stallen har Olof Salmonsson inlagt nytt under den tid han åbodt hemmanet.

Fähusstallen jemte kortbyggnad med stålpe i ganska opålitligt stånd, så förfaller til wäggar, tak, samt golf at föga kunna nyttja för än den blir omlagad.

Ett härberge i brukbart stånd.

Ett wedlider och foderbod förfallit. En hölada i Frönäset bristfälligt til taket.

2ne hölador i Böle, den ene är af Olof Salmonsson reparerat medelst takets påläggande.

En hölada i Humulsänget, samt en lada i Nilsmyran, förswarliga tilwäggar men taken bristfälliga. Hälften i ett störhus och mjölkbod i fäbodwallen sör om sjön, någorlunda wäggar men taket bör omlagas

Ett sommarfähus i Bowallen i någorlunda stånd, taket bristfälligt, men golfwet har Olof Salmonsson ånyo inlagt.

Ett qvarnhus har Olof Salmonsson af nytt och gammalt timmer upbygd i bäcken nära intil gården.

552 famnar bättre gärdesgårdar på åtskilliga ställen kring åkrarna

223 famnar sämre gärdesgårdar eller half hage kring åker och äng.