Engelsk

Tab.12 "se Tab.2" 

B8 Agnes Essing f.12-3-1764 Bodde i Huså. Olof var gruvarbetare.

g.6-11-1791 Olof Grönlund f.11-8-1763 i Huså d.9-7-1839

Barn:Cl Ingeborg Grönlund f.29-3-1785 d.6-4-1847 og i Huså

Vet inte med säkerhet om hon är Agnes dotter före giftet, eller om hon är född före giftet, så hon är deras gemensamma dotter.

            C2 Erik Grönlund f.8-4-1792 d.25-4-1871 Tab.44

            C3 Brita Grönlund f.7-7-1794 d.3-8-1871    Tab.45

            C4 Anna Grönlund f.6 l 1799 d.18 l 1886    Tab.46

            C5 Anders Grönlund f.10-2-1803 d.24-12-1889            Tab.47

            C6 Agnes Grönlund f.2-4-1806 d.11-2-1877 Tab.48

            C7 Emfrid Grönlund f.30-7-1809 Vidare öden okända

 

Olof och Agnes bodde på torp nr 21 i Huså. Det var Olofs far, Erik, som allra först till ris och rot upptog det tillsammans med torp nr 22. Sedan innehade han det tillsammans med Olof till år 1792, då Olof blev ensam åbo.

År 1810 den 28 September förrättades Syn på Torpet No 21 wid Husån, som af afledne Grufarbetaren Eric Grönlund, först byggdes, odlades och beboddes (hvilket ställe en del warit en gammal Fäbo Wall). År 1792 tillträddes samma Torp af son, nu varande Grufarbetaren Olof Grönlund, utan någon syn och besigtning, på den afledne Eric Grönlunds Byggnader och odlingar, hvilka jämte nu varande Äboens Olof Grönlunds, befunnes som följer;

Fotograf

61Torp No 21, där Agnes och maken Olof Grönlund bodde i liuså

 

1)     En Stuga uppsatt af Eric Grönlund är 1788 på 6 knutar, 10 hvarf hög, 14 al lång och 9 al bred, täckt med trod af bräder, bark och mossa med af trädet detta nyttja hafva till inner? tak. I Stugan befinnes Spissell med Bakugn, Murstänger, Stolpe och Stolpjern, samt Brädfordring omkring spiselen; ett Jernspjell och 1 stenspjell. Äfvenledes försedd med ett par Kitt fönster och 1 par Blyband fönster, hvaruti 2ne Rutor är söndrige, Bord, Benkar, Sengställe, Fathylla, Gålf af plankor, Dörr på gångjern med handtag.  Uti förstugan afplankning till Klädesrum med Gålf och Tak samt fönster; Dörr på gångjern och Bro utan före; allt i hjelpligt stånd, utom Taket som fordrar reparation.

2)     1 st Herberge på Stolpar och 4 knutar, 16 hvarf högt, 7 al lång, 6 al bredt, täckt med Bräder, Näfwer och Trod, försedt med Gäll af Bräder och Trappa, samt Gålf, Dörr på Gångjern med Lås och Nyckel;  allt i godt stånd.

3)     1 st gammal Kornlada på 4 knutar, 9 hvarf hög, 10 al lång, 9 al bred, täckt med Bräder, Näfwer och Bark, försedd med Gälf och Loge samt Dörr på Gång Jern och Kast Hake. Någon del af Wäggarne så väl som taket som gålfwet nu det befans.

4)     1 st Foderbod på 4 knutar, 11 alnar lång, 10 al bred, 12 hvarf Hög, täckt med      Bräder, 2ne Dörrar och Gålf, allt i godt stånd.

5)     1 st Ny Kornlada, af Olof Grönlund uppbyggd på 4 knutar, 12 hvarf Hög, 12 al lång, 10 al bred, täckt med Bräder, Näfwer och Takwed, försedd med Golf, rum för Säden och Tröskloge samt Dörr på Gångjern och Kast Hake, jämte en Bro af Bräder utanför, allt i ganska godt stånd.

6)     1 st Stall, inrättad af en gammal Stuga, som Eric Grönlund uppsatt och Olof flyttadt samt upptimradt med tillagdt nytt Wirke, bestående af 4      knutar med utskott till Fähus Skjulet, 9 hvarf Högt, 6 al Långt, 9 al Bredt, täckt med Näfwer och Bakar, försedd med Skulle och Fyllning på plankor. Gålf med Krubba och Rum för 2 Hästar, Dörr med Gångjern och Kast Hake äfvensom dörr för Fähus Skjulet.

7)     1 st Fähus,      uppsatt år 1795 på 4 knutar, 14 hvarf Högt, 10 al Långt, 11 al Bredt, täckt med Trod, Näfwer, Bark och Mossa, samt Bräder, försedt med Skulle och 5 Båsar och rum för 40 a 50 små Fä Kreatur äfvensom med Spissel, Gålf och Dörr i Brukbart Stånd.

8)     1 st Sommar Fähus af Olof Grönlund uppsatt detta år på 4 knutar, 4 hvarf Högt, 8-2 al Långt, 8 al Bredt, täckt med Bräder och försedt med Gålf och Dörr på Gångjern.

9)     1 st Brädlider mot Stugu Wäggen med Bräder till Wäggar och Tak som tjenar till Wedlider, upsatt af Eric Grönlund.

10) 1 st Kjällare med Murade Wäggar af Sten och Telningar till Tak med Näfwer och      fyllning af Jord.

Öppen Åker befinnes innehålla I ner uti Wästra Mälen på 2ne ställen, 1 '2 mäling uti östra Mälen, 1 Mäling som Olof Grönlund uppbrukadt.

Innom täckten;            Qvarnåkern ½ Mäling

                                    Vackthögen 1 Mäling

                                    Laduåkern 1-1/4 Mäling

hvaraf Eric Grönlund till kommen 4-1/4 Mäling å 4 Rdr och Olof Grönlund å 3 Rdr. Nyland som för någon tid sedan warit öppen åker och af åboerna            lagde i Linda, utgöra innom Täckten på 3 ställen 3½ Mälings widd å 3 Rdr hvarpå kann bergas 8 skrindor Hö.

1 st Kål Säng,            innehållande 1/21 Mäling i vidt af Olof Grönlund uppbruten.

1 st Kål Säng som Eric Grönlund uppbrutit af 1/12 Mäling widd.

Gärdesgård, Bättre 400 famnar å 2 famnar af Eric Grönlund uppstängs.

Do Sämre, 232 famnar af Do stängs.

Do Bättre, 15 famnar af Olof Grönlund uppständ.

Do Sämre, 84 famnar af Do

Do Bättre, 40 famnar omkring Wallen, hvilken Olof Grönlund stängt.

Innre Täckten kan bärgas, Hårdvalls Hö och Myrfoder 16 skrindor.

Uti Knoge Wallen befinnes följande Hus.

1 st Störris med wäggar och Tak i hjelpligt stånd.

1 st Mjölkbod med Wäggar och Tak i godt stånd. Desse hus är uppsatta af Eric Grönlund, som i samma Wall bärgade 2 skrindor Hö. För

en tredjedels uti ett gammalt Fähus. Jonas Lalander och Jon Prästberg tillika brukar.

1/3 del uti en gammal Hölada, i hvars ställe Olof Grönlund uppsatt

en ny vård.

Genom odling uti Knoge Wallen kan 4 skrindor Hö bergas och deraf påföres Olof Grönlund 2 skrindor.

Bis Myren

1 st Lada i godt stånd, uppsatt af Eric Grönlund. 8 dagars Odlings

Kostnad på denna Myra upptages till 2.32 Rdr.

På Flon wid Skutan bärgas 5 skrindor. I Smedfällt Rödningen bärgas

5 skrindor. Hö som upptages till 3.16 Rdr.

1/6 del i Qvarnhuset i Huså Elfwen med förnötta Stenar.

Uti Flandern och Norra Wallen finnes följande Hus af Eric Grönlund

uppbyggde;

1 st Fähus med tillbehör i brukbart stånd, som nu af Jonas Grönlund är flyttade och på hans Torp kommar att föras; 1 st Mjölkbod till Tag och Hägnar i behörigt stånd, som äfven nu nyttjas af Jon

Grönlund kten i ett Störis med Sparrman. 1 st Hölada, hvaraf hälften är Olof Grönlund, men godtgöres denne 24 Specie.

På detta torp födes 3 kor, 10 får och 10 getter, och det årliga utsädet är 3 Kfot Korn och 18 Kfot Potatis.

Är 1893 brukas torpet av Anders Thörner, och han brukar även torp nr 20, och betalar för båda i årsavgift 60: