Engelsk

Tab.13 "se Tab.2" 

B10 Märeta Essing f.16-11-1769            Bodde vid Duveds skans, Nordhallen

och Hårbörsta, där hon även avled.

g.1-1-1793 Jonas lienriksson f.11-11-1756 d.23-6-1832?

Barn:Cl Lisa Jonsdotter f.1794              d.26-12-1884                       Tab.41

                        C2 Anders Jonsson f.1798            begr.1-4-1798

                        C3 Jonas Jonasson f.3-11-1798 d.18-11-1798 i en okänd barn             

C4 Anders Jonasson f.24-12-1805 Vidare öden sjukdom okända.

            Jonas var son till Hindrik Jonsson och Lisbet Jönsdotter i Tegom Åre.

Familjen bodde mestadels som inhyses, och de flyttade ganska mycket omkring i Åre församling. Mest bodde de i Nordhallen, och var torpare där.

På äldre dagar var de sjukliga och hade det mycket knapert. Sonen Anders vistades hos sin syster en tid, och i mantalet för 1821-22 står det, att han var ofärdig i armen och var sjuklig.

 

Fotograf

Gruvkarlen Wiksten

 

Contract Med Grufkarlen

 

Som Bostad ågar Han i sin egenskap af Grufarbetare att bruka och begagna Torpet mot följande utgörande wid Kopparwerket.

1)     Hvarje Måndags morgon då Helgedag ej infaller skall han frän lsta October till lsta April infinna sig vid Grufvan Kl. 10 förmiddagen samt från 1 April till 1 October Kl 8 förmiddagen och utan uppehåll genast begifva sig till sitt anvista arbete. Bedrifva brytningen efter de Reglementariska föreskrifter och den Betingslön, som är anordnad, och godkänd.  Arbetet fortdrifves, under de Ue årets lsta qvartalen, veckan igenom till Kl 2 eftermiddagen, fredagarne, samt under de 2 sista qvartalerna till Kl 5 samma dag. Försummas den föreskrifna arbetstiden, plicktar han, för hvarje gäng 24 specie till Grufwe Cassan, hvilken Plikt, i händelse försummelsen att inställa sig i arbetet på rätter tid, oftare inträffar, ökes med 12 specie för hvarje gäng.

2)     Stegar, Lånsor, Hammar och Släggskaft, samt svafveltråd, underhållet af Grufvekarlen utan någon särskilt betalning.

3)     Då Grufvans ordenteligare och flitiga bearbetning, utgör den egentliga grundvalen för så väl Interessenternas som arbetarnes bestånd, i en framtid, bör alla till werket hörande personer, til det yttersta beflita sig, att uprätthälla det hele; ty öfverensstämmer ej arbetsdriften med arbetskostnaden, förestår en allmän uplösning, och i förening med Grufvebrytningens uphörande, försvinner i och med detsamma Grufvekarlernes åborätt på de Torp och Boställen, de å Werkets mark besitta.  Den arbetare och åbo hvilken således hädanefter visar försummelse i sitt arbete, eller med liknöjdhet behandlar den för honom sjelf, som och för Bolaget så maktpåliggande Grufvedriften, visar ohörsamhet eller sturskhet mot sine förmån, skiljes genast, utan begagnande af Laga fardag och Tjenstehjons stadga från sin åborätt på Torpet och Tjenstebefattning vid Grufvan, samt antages genast i dess ställe en annan, mera flitig och omtänksam, hwilken inträder i dess förmoner och rättigheter.

4)     De Torp å Kopparwerkets ägor, hwilka till vidd och storlek äro sådane, att de för beredandet af en större Grufvepersonal, medgifva klyfning, äger Kopparwerks ägaren full rättighet att dela, mot någon billig ersättning till åboen för den nyodling i åker eller äng, honom då fråntages, hwilken bestämmes efter matis manna ordom.

5)     Då Grufvekarlens egefitliga bestämmelse är att med alfwar bedrifva arbetet nere i Grufvan, och dess utkomst egenteligen hvilar på förtjensten, har jag ansett både för honom och för Kopparwerket nyttigt, att ålägga dem som hafwa Hustrur och arbetsföra Barn, att på kallelse af min med Husån befintlige Inspector inställa a la arbetsföra qvinnor och Barn till Varprensning vid Grufvorne, tingen mot öfverenskommen Betingslön eller Dagspenning.

6)     En Månads Höandstid, lemnas hvarje vid Werket å Torplägenhet bosatt arbetare. Öppet är likväl lemnat hvar och en som nitiskt afser Grufvearbetet och sin egen fördel, att under denne tid få arbeta i eller vid Grufvan, mot 50 procents förhöjning, jemförd med den vanliga betingslönen eller så att en Tunna Skrädd Malm ur Var ; pen då betalas med I Rdr 24 Specie.      i

7)     Har åbo på Torpet Häst är Han ovilkorligen skyldig betjena Werket dermed, vid förefallande behof, vare sig vid malm Transporter, mindre resor, väglagning m.m. samt åtnjuta derföre en billig daglöl eller betingspenning.

8)     Då för bibehållandet af åborätten, och till förekommande af alli oredor i en framtid, en åboafgift är nödvändig att bestämma för Torpet, åligger det på Torpet, att från Bjelkes Grufva till Huså Hyt; ta transportera ärligen 20 Tunnor Malm för 8 specie Tunnan, som ock att sjelfa med sina arbetsföra qvinfolk och Barn, falla, torka och Berga de säd och det Hö, som faller på de Hemman och lägenheter, Kopparwerket brukar för egen räkning.

9)     Skall åboen å Torpet ansvara för Man  och Ladugårds underhållan de, hagastängsel m.m. enligt Lag och Husesyns ordning, likaså för alla torpet åtföljande onera förbjudes strängeligen att bortsälja eller bortföra Hö, Halm eller spillning från Torpet; Svedjandet och fällandet af skog å Torpets ägor eller utmarken, medgifves ej       utan tillstånd och utsyning af Förvaltaren vid Husån.

10) Då Kopparwerkets och arbetarnes Intressen äro ett, åligger med sina arbetsföra Gossar, så länge Kopparwerket äger tillfälle att dem sysselsätta. Derigenom tillvänjes de från yngre åren, till duglige Grufvekarlar och få en förkärlek för yrket. De få således ej utsläppas på Byggder att tjena, utan särskildt förfrågan och tillstånd af Kopparwerketsägaren eller dess ombud.

11) Årligen åligger Grufvekarlen, att 3 dagar utan vidare betalning. pa kallelse af Werkets förvaltare, inställa sig till vägle      dning mellan Bjelkes Grufva, förbi Huså och till Kallsjöstranden.

12) Skulle sådana omständigheter inträffa vid Werket att det oförmodat och hastigt blifwer i behof, vid något tillfälle af hela Grufvestyrkan, eller någon mindre del deraf, åligger det hvarje Grufvekarl, som dertill blifver kallad, att genast inställa sig, vid samma ansvar, som i Hje puncten omförmäles för försummelse och olydnad.

13) Upfyller Grufarbetaren de i detta Contract föreskrifven vilkor, kan han göra sig förevisad, att framför någon annan blifwa bibehällen dervid. Men bryter han deremot, skylle sig sjelf för följderna. Upsägning å ömse sidor blifver enligt Laga fardag, och tager detta Contract sin början med nästkommande arbetsqvartal den I October.   

Husån den 2 Augusti 1830

Fotograf

Gruvkarlens hustru och barn Statyerna är uppresta i Huså i närheten av skolan.