Engelsk

Tab.22 "se Tab.5"

C1 Kerstin Persdotter f.11-1-1788 Bodde i Edsåsen, Undersåker, tills de flyttade till Ströms församling 1812.

Kerstin Persdotter gifte sig den 11 Augusti 1807 med Henrik Jonsson Södergren f.28-12-1786 i Undersåker d.18-5-1882.

        Barn:D1        Catharina Henriksdotter f.30-1-1809 d.22-10-1890        Tab.62

        D2        Pehr Renriksson f.7-3-1813 d.29-7-1894 Söder        Tab.63

        D3        Ingeborg Henriksdotter f.30-4-1816        Tab.64

        D4        Jonas Henriksson f.16-12-1819 d.23-6-1902        Tab.65

        D5        Kerstin Henriksdotter f.31-1-1826 d.16-7-1867 og i Hotagen

        D6        Jöns Henriksson f.22-12-1829 d.14-10-1917 i Laxsjö Tab.66

Henrik var son till Jon Hindriksson och Katarina Olsdotter f.1764 i Nyland, Undersåker. Jon var kyrkvärd och danneman och även sockenskrivare.

Enligt sägen skulle Per Årberg och hans hustru , som också var frän Undersäker, och varit grannar med Henrik, blivit mördade av lapparna vid den avlägsna fjällsjön Schougden uppe i Frostviken. När det kom till Henriks kännedom, hade han blivit rasande, och svor hämnd på lapparna. Han bröt upp i Undersåker, tog med sig sin familj, samt nödvändigt bohag och kreatur, och drog åstad genom obanade ödemarker. När han nådde Kärrnäset, en sträcka på 20 mil, hade humöret och hämndbegäret gått av honom. 

Och frågan kom var han skulle hamna. Han hade inget tak över huvudet, varken för sin familj eller kreaturen.

Nu torde väl någon i Kärrnäset ha rått honom att fara upp till Öjarsvattnet. Han lydde rådet, kom så till Vällgården, byggde gård och bröt mark.

Här blev han frihetsåren från 1812 till 1822. Efter frihetsårens slut, sålde han hemmanet och flyttade till Lilla Fulvurn.

Där svalt han med familjen från 1822 till 1847, då han måste lämna fulvurbygget på grund av försörjningssvårigheter, och flyttade åter till Öjarn.

Följande historia kan ge belägg för detta;

Vintern är rätt långt framskriden. Nu börjar Jonsson märka att fodret till kreaturen håller på att ta slut. Vinterdvalan har tagit hårt på Jonsson, så det är svårt för honom att kunna riktigt riva sig ur denna sömnaktighet. Så kommer hans hustru och talar om att nu är det slut på fodret. Att uppvaknandet inte var så roligt för Jonsson kan man lätt förstå, med tanke på att han hade 1 mil 7 km till närmaste by Öjarn.

Jonsson hade en utrangerad artillerihäst därtill utsvulten. Men försöka hette duga. Jonsson sätter trygorna på sin utrangerade häst, som väl var så är hästen lätt med tanke på den snömängd som; finns i dessa fjälltrakter.

Sakta går det uppför Jönsmässhöjdans motlut och timmarna går. Meden viss tillfredsställelse har han nu nått högsta punkten, men hå sten saktar av mer och mer. Komna till Grundvattnet lägger sig håsten, nu orkar han inte mer. Jonsson som själv är utrustad med trygor får nu fortsätta ensam mot Öjarn. Klockan fem på morgonen nådde han äntligen fram till byn.

Ur Heimlauta 1985

 

 

Fotograf (71)

 

Den här stugan byggde Henrik Jonsson Södergren omkring 1820 uppe vid Lillfulvurn. Den flyttades sedan till den övre ändan av sjön och användes till skogskoja. Vid stugan sitter Johan Olofsson och Anders Gabriel Hansson. Den sistnämnde har skrivit bl.a. Öjarns historia.

 

 

D 26 Sept

Til sönerna Hindrik Södergren och Olof Jonsson hade Bonden Jon Hindriksson i Håland, genom afhandlingen d 11 januari innevarande år, som uti domboken för den 24 derpä följande februari finnas införda, förklarat sig wilja uplåta sitt skattehemman Håland No 2 af Twå tunnland, emot betingat födoråd för sig och hustrun, samt utsatt summa Trehundrade Ellefva Rd 5 sp 4 Rd Banko, som dels til gälds betalning och dels til lösen för dottrens Märeta Jonsdotter arfslott kommo at anwändas; dock har Härads Rätten funnit nödigt förordna Laga wärdering, som och af krono Läns  11wäl Er. Holmberg samt Nämndemannen Mårten Olofsson i Romo och Sven Hindriksson i Edsåsen d. 16 JunU detta år är worden werkstäld, derwid hemanet blifwit til Trehundrade Tretiotre Rd 16 Specie Banko upskattadt; Äfwen som derwid en ytterligare förening är författad af följande lydelse:

 

Efter hemmanswärderingsförrättningens slut i Hålland, blef följande ändring uti afhandlingen af den llte Januari detta år af fadern Jon Hindricsson och förmyndarne gjord och öfwerenskommen:

1)           Dottren Märets jordalösen Sexton Riksdaler 32 Skilling af hwardera Brodren, kommer att antingen utbetalas, eller hos Bröderna innestå mot behörig ränta frän den dag Laga fasta för dom utfaller.

2)           Äfwen skall dottren Märeta i händelse härmed föräldrar för dödsfall eller andra omständigheter ej skulle mägta föda och försörja henne, medfå anständig föda och skjöttsel af hemmansåboarna till dess hon upnått 15 är. Att sålunda wåra öfverenskommit och beslutade erkännas och bestyrkas med wåra namns undersättande i Wittnens närwaro.

Hälland den 16de Junü 1806      

 

Intyga

Jon Hindriksson i Hållan

Eric Holmberg

Anders Ersson i Rista Förmyndare för son Hindrik Södergren

Sven Hindriksson i Edsäsen, Kusin   

Pehr Jacobsson i Äggen förmyndare son Olof

  

Jöns Olofsson i Rista förmyndare för dottren Märet.

 

 

 

 

 

Emellan undertecknade är efterskrifven afhandling träffad och öfverenskommen:

Under mogen öfverläggning och med min kära hustru Gunil Henriksdotters goda ja och samtycke uplåter och försäljer jag til Inhysesmannen Henrik Jonsson Södergren min ägande och utaf min Svåger Anders Hindersson mig tillhandlade Nybygges andel Ett Fierdedels Tunneland uti Öijarens by i Hammerdahls Socken eljest belägen på Föllinge Lappmark, med åtföljande förmoner och lägenheter af så väl in som utägor, och under hvad namn och beskaffenhet det vara må, hvilket redan befinnes eller framdeles lagligen tillvinnas kunna, och det emot en öfverenskommen och afslutadt köpsumma stor Fyratio En (41) Riksdaler 24 Skilling Riksgälssedlar, eller deremot svarande Banesmynt, hvilka såsom fulleligen betalte härmedelst varda qvitterade; Afhände således oss och våra efterkomande berörde Nybygges Lägenhet och det samma tillägne köparen Henrik Jonsson, dess hustru Barn och Arfvingar, att genast tillträda, samt oqvalt och evärdeligen ega och behålla, äfvensom efter igen godtyckodisponering ägandes nämnde köpare att hos Konungens Högre spective Befallningshafvande i Länet om Högunstig införsel å berörde hemmansdel, aller ödmjukast ansökan göra; Bestyrkes med namn och Bomerkens underskrifter uti påkallade wittnens närvaro af Öijaren den Me November 1819

Jonas Dahlstedt

hustru Gunnil Henriksdotter

 

Med föregående afhandling, ärkänner jag mig alla delar nögd.

Ut Supra

Wittna

Pehr Göransson                           Henrik Jonsson Södergren

Olof Ros i Öijaren                          Hustru Kerstin Pehrsdotter

                                                             Köpare

 

 

År 1830 den 17de September blef till ödmjukaste åtlydnad af Konungens Höga Befallningshafvandes Ordres den 16de sistlidne Augusti Economisk besigtning förrättad hos Nybyggaren Henric Jonsson Södergren i Öijarn hvarvid befants följande nemligen;

1) Stugubyggning med blott ett rum i brukbart skick.

2) Fähus med spisel och halfhäll i        Do

3) Badstuga i samma stånd

4) Mjölkbod i    do

4ra Mälingar öppen åker någorlunda häfdad.

Att sålunda är besigtigat och befunnit, betygar;

Hammerdahl och Finnvattnet som ofvan

Pär Brännholm i Fyrås Sven Jönsson i Åsen

 

Så här var det, då Anders Wäll sedan byggde upp gården, och han byggde mangårdsbyggnaden i parhus, som senare blev delat.

____________

Undertecknad; som genom öfverenskommelse med f.d. Nybyggaren J. Dahlstedt i Öijarn förvärfvat mig åborätten till 1/4 dels Tunnlands project skatt i berörde Nybygge, vågar, med företiende af närlagde Borges förbindelse och prästbevis, ödmjukast anhålla, att vid nu snart inträffade Afvittring härstädes, erhålla Införsel och denne Nybyggesdel, samt att undfå så stor ägorymd dertill som kan svara mot lk Tunnelands skatt.

        Hammerdal och Öijarn den 2 Sept 1832

        Henric Jonsson Södergren i Öijarn

Skulle Konungens Befallningshafvande täckas antaga Nybyggaren Henric Jonsson Södergren till åbo å dess för närvarande innehafvande andel af Öijarns Krono Nybygge, så träda Undertecknade i fell och vederhäftig Borgen så väl för Nybygget behöriga uparbetande och skjötsel, som Krono Utskyldernes ordentliga erläggande i rättan tid; försäkras och erkännes af Ström d. 25 Aug 1832

Wittna Erik Ersson           Eric Svensson Olof Olofsson Öhn

Mårten Jönsson i Öhn

Att förestående Borgesmän äro Skattehemmans ägare och kända såsom fullkomligt vederhäftige; betygar M. Nilsson Länsman

Nybyggaren Hindric Jonsson i Öjaren och nedanskrifne församling är född år 1786, förenar med försvarlig Christendomskunskap ärbar och anständig vandel samt begagnar Salighets i Medlen, betygar Ström den 30 October 1830 Harald Gerdahl Comminister