Engelsk

Tab.23 "se Tab.6” 

Cl Mårten Andersson            f.30-8-1770 Bonde i Djupsjön, Kall

g.30-10-1803 Kerstin Jönsdotter f.31-3-1774 d.23-2-1859

Barn:            D1 Anders Mårtensson f.28-7-1804 d.23-9-1804

            D2 Annika Mårtensdotter f.10-9-1805 d.27-11-1888            Tab.67

            D3 Anders Mårtensson f.8-2-1808 d.26-8-1887            Tab.68

            D4 Jonas Mårtensson f.24-2-1811 d.24-12-1896            Tab.69

Fotograf (75)

Djupsjön, taget på 1950 talet.

Den översta gården bodde Lars Jacobsson på sin tid. Den andra ägdes av Jonas och Anders Mårtensson tillsammans. Betalades med dagsverke. Längst upp till höger, som ej syns på fotot, bodde Jöns Svensson på ett torp, kallat Pelles. Antagligen för att det senare bodde en Per Andersson på det torpet. Margareta Mårtensson i Tångeråsen har lånat mig fotot.

Som tvistighet upstått, emellan Gustafs och Carlbergs kopparverk samt arvingarne efter en med döden afgängen Landbonde Anders Mårtensson på Djupsjön i Kall socken och Jemtland, hvem af Barnen närmast vore berättigad, at såsom åbo efterträda fadren; Så har sonen.Mårten Andersson anfördt Besvär hos Höga Landshöfdinge Embe. tet där öfver, att Svågren Anders Jacobsson blifvit Honom föredragen och af kopparvärket antagen uppå dess svärfaders Anders Må ' rtenssons Contract med framledne Geschvornern och kopparvärkets förvaltaren Edelfält; af den 10 April 1773, härjemte belagdt.

Höga Landshöfdinge Embetet har väl icke uti hos följande utslag af den 23 December, till ärkändt Anders Mårtenssons Efterkommande större rättigheter än Contractet för fadren såsom koppar ,, värkets Landbonde kan innebära, men derjemte ansedt Honom Anders Mårtensson till egenskapen nära gräntza till krono åbo och derföre tillagdt Honom i kronans namn en krono=äbos rättighet som dock endast är upkommen och grundad på en enskild Mans lagliga eller olagliga eget välbehag, utan bifall af ägaren som onekligen är kopparvärkets Innehafvare. och hvilka enligit Höga Landshöfdinge Embetets i detta gifne Utslag omförmälte uplåtelse Bref af de~ 7 December 1767 undfått en Rättighet at på detta Djupsjö nybygge nedsätta Bruks Arbetare som orden i sjelfa uplåtelse Brefvet in l nefatta. Då kopparvärkets Intresenter äga at trygga vid en sådan Höga Landl s Höfdinge Embetets för ut gifne uplätelse, så är en sådan krono i lägenhet ifrån denne tid at anse icke såsom uplåten till någon en' skildt person, stäld under Höga Landshöfdinge Embetets af= och= l tillsättande, utan såsom en Bergvärks tillhörighet, skyddad genom konungens Special Privilegium för Bergvärken i Norrland af den 91 Augusti 1673 och kongl Brefvet af den 10 Julil 1749 för Gustafs oci Carlbergs kopparvärk enskilt, at vid och omkring sine kopparvärk få uptaga Torp och Hemman och å dem njuta Bergsfrälse frihet.

Höga LandsHöfdinge Embetet 1767 har ej i annan mening kunnat uplåta en kronoLägenhet till Et kopparvärks Bolag, och utan at sä~ dane privilegier för värkas af Grufve Ägaren, kunna ej anslagne Jordegendommar återfalla till sin första krono Natur. Om nu en Torpare Landbonde eller Arrendator, som aldeles icke genom någon konungens Höga befallnings hafvandes uplätelse blifvit, såsom på detta Djupsjö, af hvad natur del och vara, till och med adligt frälse så som åbo insat och undfått af Gårds Ägaren elleri

Husbonden någon vilkorlig ärftelig besittning för sig och sine Efter kommande, så följer icke af en sådan Donation inom släckten, som blått har för afseende et Contracts upfyllande, någon preference för den ena eller andra af Barnen.

En Åbo, som genom uraktlåtande af sine skylldigheters uppfyllande till en Bruks Ägare, och lagligen kan blifva sin ärftelige Åbo= rätt förlustig gränsar visserligen icke nära till en krono Bonde Uti så vilkorlig ställning.

At häruti Höga LandsHöfdinge Embetets Utslag såsom gällande bevis för Mårten Andersson blifver anfördt, at fadren utvärkat sig i sitt namn och på egen Bekostnad Skattlägning på Djupsjö Nybygge, är Honom i Contractet förnekat, men till halfva kostnadens vidkännande emot upläten ärftelig besittning ålagdt, i afseende på den då förtiden anbefalte, men sedermera af kongl Maits allernådigast tills vidare instäldte Hemmans och skogs afvittringen. Men då Contractet tillika innehåller och upräknar at skogshushällningen Hemmans klyfningen och skatteköps rättigheten äro kopparvärket förbehållne, så gifver alt detta mer än tydeligen tillkänna at åboen ej var rätter man att i sitt namn begära Hemmanets skattlägning i förre kopparvärkets Inspector Sparrmans Attest, som skulle kopparvärkets hafva tyckt sig ej behöfva Hemmanet hvar kohlskog icke ligger öfver lk mil om det och vore 2 ifrån Båtleden till Hyttorne vittnar antingen om oförstånd eller anläggning, at vårdslösa Hushållningen för hvilken Han ännu är under redovisning och ansvar.

At äboen genom långvariga Processerrad det Hemmanet, har aldrig varit annat, angående än våldsamt återtagit Hö lass 15 skryndor frän Tvärå slätterna som Grannar velat tillvälla sig och ännu i dag nyttja.

At sluteligen honom hjelpt sin fader i Hemmansbruket är väl det minsta skälet at anföra. Då fadren deremot under sitt sista lefnadsår gjorde en mödosam vandring till kopparvärkets föreståndare BergsHauptman Polheimer med Bön och begeran att icke sonen, utan någon af de andre Barnen måte ombetros Hemmanet efter dess dagar till Enkan och flere Barns omvårdnad.

Under afvacktande af Högvälborne Herr Grefvens och Presidentens samt Höglofl. kongl. Collegii hög rättvisa om pröfvande af detta tvistemål framhärdar.

Uti detta twistemål böra Anders Mårtenssons Enka och mågen Anders Jakobsson sig förklara och dessa handlingar återställa innom fjorton dagar från erhållen del med 1 Rdr 32 Specie wite för hwardera. Lands Contoret i flernösand d. 26 Aug. 1806.

                        Carl von Nieroth             Magn. Selling

 

Efter anhållan nådgunstig del af herr Bergshauptman Polheimers förklaring öfwer mina hos sedan höga nåde anförda beswär wid hans tagna steg, at i förliden wår upsäga mig ifrån Djupsjön krono Skattehemman får jag några högt nödiga påminnelser derwid i djup underdånighet aflemna. Det medgifwes, at Intressenterne i Gustafs och Carlbergs Kopparwerk på 1760 talet utwerkat sig Kongl Majts Befallnings hafwandes tillstånd, at på Djupsjö afrads land såsom Nybyggare, nedsätta Bruksarbetaren Johan Randklef och Per Bergström, hwilka dock föga eller als intet med det nya hemmanet tillgorda och fingo af min aflidne fader Anders Mårtensson, såsom den med kopparwerkets syssloman herr Bergmästaren Edelfeldt, slutade afhandling d. 10 April 1773 (Nro 3) wisar ersättning för det ringa arbetet där blifwit nedlagt.

Men sjelfwa rättigheten till Nybygges anläggning på Djupsjö afradsland och de slottlägenheter, som dertill skulle anslås, war under alt detta twist underkastad med angränsande Landverks Bergs, Hofs och Östbackens fäbodelegare från Altsens Sn, hwilka efter från erhållen afrads Bref och Resolutioner gjorda anspråk just på samma lägenheter och sedan Kongl Majts Befallnings hafwandes utslag d. 4 December 1774, deröfwer fallit, fullföljda twisten till Hög lofl Kongl Kammar Collegium, då den först den 15 April 1790 utgjordes.

Enligt 6te puncten i den slutade afhandlingen (No 3) emellan herr, Bergmästaren Edelfeldt och min fader, borde wäl han påkosta före i fallande mindre Rättegångar och förrättningar men en twist med så många angränsande, af hwars utgång sjelfwa Nybygges Existence berörda, kunde lika rimligen åligga en Landbo at utföra, utan Koppar werkets Interessenter, ifall dessa ansågo sig såsom lagliga innehafware af Djupsjö afrads land i när med detta bewisligen icke skjedde, utan Nybyggaren, lemnas till sitt eget öde, twangs at sjelf under upoffring af arf och egendom i 16 års tid icke alle i nast förfäkta Nybygges rätt, samt at deraf erlägga ränta ifrån år 1783, eller efter frihets årens förlopp, innan twisten ännu war afgjord, såsom krono Räkenskaperna wisa, utan och at i frågan om skattläggnings sättet gjöra underdånig ansökning hos Kongl Maj som i werkande till beslutet om Djupsjö hemmans provisionella skattläggande efter kopparwerks Method, hwarom handlingarna wid LänsContoret wittna; så är ju ock oemotsägligt at åborätten tillhört min fader, men icke kopparwerkets Egare, som sjelfwa det uprättade Contractet till intet gjort, och nu är widare genom herr Bergshauptman Polheimer det samma bestrider i afseende på medgifwen besittningsrätt, kallade genast af wärkets förwaltare, men hwarutom min fader i egenskap af Nybyggare, och åtagande af wissa stipulerade skyldigheter icke utan orimlighet kunnat med honom ingå i afhandling

Med närlagda intyg af min faders fullmägtig herr kammar Förwaltaren Brufeldt (No 4) får jag bestyrka hwad jag anfört, neml; at Kopparwerkets Interessenter sedan 1774 utdrag efterfrågat Djupsjö Nybygge, eller at gjöra äboen det minsta handtag å nu des wälfärd så nära rörande sak, och detta intyg lägger äfwen wigt till den attest, jag ifrån Bruks Inspectoren Sparrman redan uptadt ( No 1).

            En man som i mer än 20 års tid, haft kopparwerkets förwaltning och härunder äfwen emottagit sina principalers ordres om wärkets Jordegendom. Denna attest utmärker således hwarken oförstånd eller osanning och uttogs min fader med tiggare stafwen i hand, till bewis att han af werkets egare intet bistånd hade at wänta.

Hwidare söker herr Bergshauptman i sin förklaring att göra Djupsjö nya hemman till en Bergfrälse lägenhet under Kopparwerket i stöd af 1673 års kongl Special privilegium och 1749 års kongl Bref, med detta är en willfarelse hemmanet är i följe af kongl kammar CollegU utslag d. 19 April 1790 och enligt befogade attest af härads skrifwaren Granbom (No 5) i Jordeböckerna uptagit såsom krono och åboen har alt sedan 1783 deraf betalt ränta och utskylder till kronan, men icke till någon Bergsfrälse råts innehafware.

            Med beredning derä är jämwäl början gjorda annan natur än krono kan icke eller Djupsjö hemmanet få, innan åboen mägtar det samma till skatte inlösande. Om kopparwerkets Interessenter i kraft af privilegier haft fog at tillägna sig detta hemman under Bergs frälse, så hade då icke å till åboen ensam äntra med en mängd wederparter än mindre med kallsinnighet ansatt, at någon ränta deraf utgjordes kronan efter frihets årens slut, som likwäl nu skjädt i 23 års tid.

Det är ock icke allenast wanligt utan aldeles nödvändigt at nu Bruks Idkaren, som nedsätter arbeten till Jords uptagande under erhållit Bergs frälse, gifwen dem därtill erforderligt försträckt hwarförutan någon odling omöjligen kan skje, men nu sådan förmon tillföll aldrig min fader som af werket icke upburit ett nu Styc , kes förskott på sitt arbete, utan fått sjelf under stöd, nödår och fattigdom bekosta Djupsjö Nybygges uptagande, den smör afrad till kronan som lades på wissa slotter ä Djupsjö afradsland redan genom Konungens Befallnings hafwandes utslag den Me December 1774. kastar här sjelfwa idéen om Bergsfrälse rätt öfwer ända.

Dessa slotter kunde aldrig Nybyggaren i fred för fäbodeägarnas, intrång begagna men som smör afrad därför blifvit erlagd kopparwerket, har werket för at undslippa detta onus, årligen påfördt Nybyggaren berörda afrad, samt i ock med det samma än widare ski 1jt sig ifrån all relation med Djupsjö afrads land och krono hemman.

Sluteligen behagar herr Bergshauptman flera än efter min faders död taxera mig för olydnad emot honom och obenägenhet emot syskon med det föregifwande derjemte, det kopparwerkets ägare fått i updrag af min fader, att tillsätta åbo på hemmanet wid hans tilltagande år till äfwentyrs will herr Bergshauptman dermed bemandtla förfarandet med upsäjningen, som då den skjädt en wecka förmidfasta är ett drifwande ifrån hemmanet.

Om det behöfdes skulle jag med intyg af hela Kalls sockn wisa, at jag ifrån de spädaste år och ofta utan kläder på kroppen, warit min faders enda hjälp wid hemmanets uptagande och odling, hwilken utblottad och oförmögen at hålla någon tjenstedreng, nödwendigt derom borde tillika en son.

Någon af mina syskon har jag aldrig annat förskjuta ehuru hemmanet icke till klyfning, och at misswårda nu moder på ålderdomen är hedniskt.

Ett måls manskap, af kopparwerkets egare eller hans Ombud kan jag aldeles icke erkänna, och behöfwer ej såsom min faders enda son, yrka någon förstfödslorätt till Djupsjö hemmanet, utan då jag hapt för en dag at detta hemman är krono, och ingalunda Bergsfrälse, att kopparwerkets Interessenter deruppå aldrig nedlagt någon kostnad, och at åboen som utfört twisten om Nybyggets bestånd, derunder och sedermera af hemmanet utgjort alla utskylder till kronan, wågar jag ock med det betyg om min frägd (No 2) ja 9 förr ingifwit, af Eder höga Nåde i djup underdånighet tillförse mig den höga rättwisa och det beskydd, att icke på de lösa grunder Bergshauptman Polheimer anfört förkom min åborätt till Djupsjö hemman, utan i stöd af de flera kongl författning om kronohemman och deras besittning derwid warda bibehållen, emedan det gifwer als ingen uppmuntran till nya hemmans uptagande, om de samma            efter mer än 30 års förlopp, och sedan de blifwit uparbetade skulle kunna disponeras efter behag af en fremmande egendom herrn eller hans förwaltare, som derwid icke rördt med sitt minsta finger. Under afwaktan af nådigt utslag framhärdar med djupaste wördnad. Eder höga nådes Under den ödmjukaste tjenare

            Mårten Andersson i Djupsjön genom Jac. Biberg

            På herr Bergshauptman Polheimers befallning den 7 MartU sistli            dne            år jag antyda, att flytta ifrån Djupsiö kronohemman i Kalls Sockn, af min aflidne Fader Anders Mårtensson till största delen             upodladt, och nu mera af herr Bergshauptman med uteslutande af mig hans enda son, til min swåger Anders Jacobsson uplätit detta förfarande, som jag förnimmer wara obilligt och emot lagligt bruk, nödgar mig i djup underdånighet fly till Eder höga Nåde krono hem            manet            och deras odlares höga beskyddare, samt bönfalla att få till godo njuta den i författningarna mig tillkommande och, såsom jag wågar hoppas, icke förwärkade rätt, att antagas till åbo ä min Faders hemman, när min moder hans Enka hos hwilken jag med hustru äri mantalskrifwen, icke laga förmån hemmans bruket widmagthålla.

Härför bilagda betyg af förr i förwaltaren wid kopparwerket i Jemtland Bruks Inspector Sparrman styrker, at min Fader som är 1773 med kopparwerkets då warande Ombudsman herr Bergmästaren Ede      lfeldt            ingådt afhandling om Djupsiö Nybygge, blef af wärket aldeles öfwergifwen och den långwariga process, som Nybyggaren måste uthärda med en läntsande fäbodelägarna från Altsens Sn om sjelfwa rättigheten till nytt hemmans uptagande på Djupsiö afradsland hwilken process sluteligen drogs till högl kongl Kamar Collegium, och först efter 16 års förlopp där afgjordes, hwarunder min Fader, som imedlertid efter frihets årens slut twangs att åtgjöra utskylder och onera för de till nybygget utsynta lägenheter, som af fäbode            lägarna bestriddes, och wår Commun genom deras Boskap äwärkades och afbetades, sluteligen blef så utarmat och i skuld fördjupas, at han war hart nära, at gå ifrån alt sitt arbete, då antagligen slut.  Sedan hos kongl kammar Collegium wanns. Sedan nu frågan om Djupsjö Nybygges lagliga bestånd genom högbemälte kongl Collegü utslag d 15 April 1790 är utgjord hemmanet af min fader blifwit uparbetadt och beredning till  skattläggning derå af Eder höga Nåde förordnad tillägnar sig herr Bergshauptman Polheimer på kopparwerkets wägnar berörda nya hemman förordnar min swåger Anders Jacobsson til landbo derå, och befaller mig, at gå derifrån, fastän jag, men icke min syster, och aldra minst min swåger bidragit till hemmanets odling. Hos Eder höga Nåde dristar jag alt derföre underdänigt bönfalla, att icke med hustrun och ett spädt barn bli förskuten från min Faders hemman, utan såsom enda besinande son efter förre åboen Anders Mårtensson, i kraft af de om krono hemman utfärdade författningar i synnerhet kongl förordningen den 21sta Februari 1789, par. 16, ega närmaste rätt, att detsamma tillträda.

Till uplysning at jag icke är skicklig till hemmans brukande får jag bifoga Ue trowärdiga och i Kalls socken boende Bönders intyg, hwarföre jag wågar smickra mig med Nådigt Roslolution, och dristar om sluteligen i största ödmjukhet tillika anhålla, att, intill dess nådgunstigt utslag i denna sak faller, njuta Eder höga nådes beskydd och tillstånd att inne wid hemmanet bibehållen, med rätt ighet af det samma till denna tid oklandradt bruka och berga. Framhärdar med djupaste wördnad, Eder höga nådes, Underdån Ödmjukaste.

Mårten Andersson i Djupsjön och Kall socken

__________

Efter som Wår fader Mårten Andersson i Djupsjön upnådd en ålder af 64 år, och ej lengre årkar förestå hemmans Bruket, altså uplåter han besittnings Retten af nybygget emot följande födorådsförmåner som afhandlingen innehåller, det velloflige Herads Retten taktes gunstligt giva utvärkande om klyfning å Djupsjö Nybygge till helften hwardera hvar öfver wi i ödmjukhet om resolution anhåller, för blifver med agtning Hög Willvise Domarn, Så och Den Låflige Herads Retten aldra ödmjukaste tjenare.

Anders Mårtensson Jonas Mårtensson i Djupsjön

År 1833 den 29 October sistletne sig underteknad uti Crono Nybygget Diupsjön enligt Welläflige Härads Rettens utslag under d 17 September 1833 at Syna och beskriva Nybyggets godheter och tilländer för den skede Klyfningen.   Nybygget innehaver Mårten Andersson som Vederhällit efter fadren Anders Mårtensson enligt Konungens Befallningshafvandes erhållna inrymnings Bref af d 19 October 1820.

1)     öppen åker befands innehålla 28 Melingar som årligen Sår tvådelar utaf och Kan gifva i medelmåttiga år 180 skylar Korn och derjemte godt förland af bördig jordmohn af mest sanblandad Römylla till den utvidd som möjligen af nybygget kan gödas.

2)     Hemengs Slätten SammanReknades till en bergning af 25 lass hö för året.

3)     En febovall nera intill nybygget på vilken kan bergas årligen 18 lass.

4)     Skogs Slätter Kunna Wji inte till lasstalet spitsifiera utan en samman Rekning Efter vad som födes årligen.

5)     5 På Nybygget föder årligen Två Hestkreatur 18 st nöt 50 st smäfäkreatur med dess afelder.

6)     6 hengnaden på ena sidan om egorna uppmettes till 616 fam och Sjön på andra sidan.

7)     7 Husbyngnaden på Nybygget i någorlunda godt stånd så at ner en nystuga upsettas til Tvenne äboer vara hälpna.

8)     8 afrads fiske å halfva Djupsjön hörer under Djupsjö nybygge.

9)     9 skog Till verklig till alt hvad som behöves som och qvarn och såg såg stella.

            Sålunda Synt och befunnet intyga Wji med våra namn her under Datum som åfvan.

            Fjerdingsman Anders Olofsson i Sellsved

Efter ansvar af Crono Lensman J.P. Nyblén

Salmon Salmonsson i Grötom

Erik Ersson i Mon Nemdemen

Och som, efter uplösande häraf, Härads Rätten jemväl hade sig likväl, att förmonliga äger och lägenheten att 2ne särskilta åboer kunna derå wara besutna; Altså anser Rätten skäligt att en sådan klyfning understöds.