Engelsk

Tab.24 "se Tab.6” 

C2 Kerstin Andersdotter f.31-3-1774 Bodde i Djupsjön, Kall

g.Anders Jakobsson f.18-3-1782 d.maj 1854

Barn:D1 Agnis Andersdotter f.5-11-1809 d.29-6-1889            Tab.70

            D2 Dödfödd f.10-7-1808

            D3 Jacob Andersson f.28-9-1812 d.4-10-1812

 

Konungens Befallningsfawandes i Wästernorrlands län Utslag uppå Mårten Andersson i Djupsjön och Kalls socken deröfwer förda klagaJ at förwaltaren af Gustafs och Carlbergs kopparwerk herr Bergshauptman Polheimer under den 7 sistlidne Marttl honom antydt, att ifrån Djupsjö af dess afledna fader Anders Mårtensson till största delen uparbetade nya krono hemman afflytta samt i dess ställe updragit åt dess afledna swåger Anders Jakobsson äboskapet deraf, hwilket Mårten Andersson förmenar wara emot Jordfattningarna stridande samt på sådan grund deruti, ändring och rättelse yrkat; uti ännu hwaraf herr Bergshauptnan Polheimer sig förklarat, deremot Mårten Andersson med påminnelser inkommit äfwensom Anders Jakobsson och afledne Anders Mårtenssons Enka Agnis Olsdotter blifwit hörda; gifwit Lands Contoret i Hernösand den 23 December 1806.

Mindre än Nybyggets bestånd, hwilket sluteligen genom höglofl kongl kammar CollegU utslag af den 15 April 1790, blifwit befästadt, samt äntaligen, at Anders Mårtensson efter frihets årens slu utwärkat och påkostat nu provisionel skattläggning af hemmanet i likhet med hwad för Föllinge och Ströms lappmarker som vid stadgad i anledning hwaraf Mårten Andersson förmanar, at ej mindre Anders Märtenssons, än hans, såsom ende Sonen, åborättigheten af hemmanet wara ostridig, hwaremot herr Bergshauptman Polheimer som icke welat medgifwa Inspectoren Sparrmans intygande någon bewisande skatt och wärkan, emodt fri handling wara med det åberopade Landbo Contractet öfwerensstämmande samt dessutom pästådt at hemmanet bör anses äga Bergs frälse Natun;

Skolandes sluteligen efter hwad Anders Jakobsson uti sin förklaring anmält, herr Bergshauptman uti disposionen af hemmanet nu sedermera ha sina gjort den förändring, att Mårten Andersson och Anders Jakobsson detta år skulle få åbostället hälften hwardera till dess syn och besiktning derå samt liqvidation med arfwingarna för sig gådt. Hwilket med hwad mera anfört blifwit och handlingarna innehålla konungens Befallningshafwande uti behörigt öfwerwägande tagit; och som kopparwärket icke annorlunda, nu under Nybygges rätt fått denna lägenhet sig uplåten, altså förfaller först den därå yrkade Bergfrälse frihet; men emedan aflidne Anders Mårtensson besittningen deraf blott såsom Landbonde af Kopparwärket för honom och hans efterkommande blifwit förundt; ty kan större rättighet dessa sedermera icke eller tilläggas; Dock som kronans rätt derunder beror, att dess egendom icke wårdsslösas, utan tillbörligen blifwer handhäfd och skjödt samt följaktligen det ock måsta blifwa konungens Befallningshafwandes rättighet, att wid ombyte af Landbönder, kronans bästa iaktta och bewaka finner konungens Befallningshafwande skjäligt i likhet med hwad angående åboskap, af krono hemman stadgadt är och hwar intill i fråga warande beständiga Landbo=rätt till egenskaper wära gränser, att Mårten Andersson såsom icke allenast äldsta, utan och enda Sonen, och hwilken uti upodlingen af innannämnda Djupsjö krono hemman fadren biträdt, må Landbo=rätten däraf under stadgade hwilken desto häldre tillträda, som han är känd för god frägd och flitig arbetare, deräst icke hemmanet tål klyfning emellan Mårten Andersson och Anders Jakobsson samt kopparwärket dem sams tillstyrker och konungens Befallningshafwande efter kjädt undersökning wid härads rätten uppå anmälan bifaller, blifwandes Mårten Andersson och hans medarfwingar obetagit, at af kopparwärket i laga ordning söka den ärsättning som påkostade rättegångar och andra förrättningar, hwartill Contractet dem kan berättiga.

Den som med detta utslag finner sig missnöjd, må, om han så anser sig befogad, innom fyra månader från häraf erhållen bewislig del, hwarje månad till 30 dagar räknad, ingifwa sina beswär till kongl Majt:s och Rikets högl kammar Collegium; åliggandes det tillika beswäranden, med undantag likwäl i detta afseende af allmoge, fattiga, samt de hwilka föra omyndiga Barns talan, att antingen sjelf eller genom ombud hos hög lofl kongl Collegium så tidigt uttaga och wederbörande tillställa beswärs skriften sedan den med kongl Collegü Communications Resolution blifwit försedd, att behörigt bewis derom må, innom twänne månader från med sådan Resolutions datum känna till kongl Collegium warda inlemnadt, wid äfwentyr, der det ena eller det andra försummas at beswären icke blifwa uti kongl Collegio till pröfning uptagande.

Är och dag som före skrifwit står

Carl von Nieroth Magnus Selling

Utslag uppå Mårten Anderssons i Djupsjön ansökning.

Efter att Bruks Inspectoren högaktade Christian Aspgren i egenskap af Disponent vid Gustafs och Carlbergs kopparwerk genom skriftelig stämning låtit inkalla drängen Anders Jacobsson i Djupsjön för det han sistlidne wåhr och sommar skal hafwa förätagit sig på och bärga kopparwerket tilhöriga halfva skattehemmanet Sellsved No 1 samt dessa åter emot Aspgren utwerkat stämning i påstående at såsom varwid äldsta son efter aflidne hemmansbrukaren Jacob Andersson vara närmast till besittningsrätten af ifråga varande hemman voro inför svarandens nu närvarande Inspectoren Aspgren i egen person, biträdd och Hr Landsfiskalen högaktade Hr Jonas Granbom samt Anders Jacobsson med dess biträdande ombud Landsfiskalen högaktad hr Lars Ad. Grundén; hwa2 rförutan den ä hemmanet antagna landbonden Christen Jacobsson sig! och härvid infunnit och tillstädes var; andragande fiskalen Gran bom, at då Anders Jacobsson ehuru genom oss intet? Contract dertil berättigad, likväl förätagit sig at på och bärga Sellsved hemmanet till helften med Bonden Christen Jacobsson, som i egenskap, af landbonde derå blifvit ordentligen tagen, han derföre måtte anses efter lagens stadgande i 16 Cap, Jordebalken och til bevis öfver Christen Jacobsson rättmätiga besittnings rätt derå företedde at derom under den 25 sistlidne April derom upprättadt Con ~1 tract underskrifvit af Gustafs och Carlbergs kopparwerks ägor Patron välborne Hr O. Lorichs och Christen Jacobsson såsom tillträdande landbonde ä Sellsved hemmanet, samt bevitnadt af Bruks nämndemannen Anders Bergström och Pehr Malmsten, hwarförutom upvistes såsom förankrande til sådant Contract aflätande med Christen Jacobsson, framför äldre brodern Anders Jacobsson, at och deras aflidne fader Jacob Anderssons yttersta vilja författade betyg af följande lydelse;

Tillkallade såsom wittnen att afhöra Bonden i lifstiden Jacob Andersson i Sellsved yttrande och disposition om besittningsrätten å dess till närvarande innehafde Brukshemmanet Sellsved woro wi underteknade tillstädes närvarande uti afledne Jacob Anderssons hus och i samma rum der han låg på sin sote säng och afhörde hwad han med redighet och full sans finnes, styrka förklarade sin sista och yttersta vilja vara, och som efter hans död oklanderligen af de öfriga barnen och arfvingarne skulle blifva gälla , nde.

Att sonen Christen Jacobsson, som efter den aflednes egna ord har varit af alla barnen den mjukaste   det vill säga; den tjenstfärdigaste och ifrån spädaste barnaåren beständigt varit hemmavarande och gått sina föräldrar tillhanda med all barnslig tillgifvenhet, trohet och ömhet; samt dess hustru, Magdalena Ersdotter, hvilken sedan hon kom i huset, med lika ömhet och omvårdnad sett sina svärföräldrar tillgodo; skola blifva i fult åtnjutande åqvald, af den besittningsrätt å ofvannämnde hemman, som Contractet med Gustafs och Carlbergs kopparwerks Respective Interessenter utvisar, och som är finnandes uti Christen Jacobssons gömmor och wård.

Dock skall Christen Jacobsson såsom hemmansåbo lämna nöjaktigt födoråd till den aflednes hustru och noder, och skjöta dem bägge till döds studen. Wid tilfrägan huru mycket som borde anslås till födoråd för dem blef svaret af den afledne, att de nog kunde komma öfverens derom med Christen.

            För öfrigt var frågan om någon skuld af den afledne till Christen, som jag Nils Bolin ensam afhörde dagen förut, hvilken bestod deruti; att Christen Jacobsson på nästledne Gregori marknad i Östersund utbetalte af egna medel på hästhandel 12 Rdr 16 Skillingar samt en gamlare skuld för tobak 6 Rd 32 Skillingar och dessutom 4 Rd som bestod uti någon Liqvid emellan Christens mosterman Olof Mårtensson i Böle, hvilken utgör tillsammans 23 Rd Rmt, som Christen skulle utbekomma.

Slutligen var äfven liqvid emellan afledne Jacob Andersson och Christen om något korn, som den sednare hade att fordra, men blef ej vidare slut derom, än att, både hustrun och öfriga barnen hade sig bekant och således war han säker om sin fordran. Att sålunda denne dag om morgonen af den afledne med redighet och full sansning blef talat och svarat, bestyrka wi med wåra namns underskrifter.

Sellsved den 21 Augusti 1812

                        Jacob Bengtsson i Sellsved

Nils Bolin Lieutenant

och blef detta vittnesbörd af hr Lieutnant Bolin efter upläsandet vidkänt.

Efter intagande häraf i protocollet, företedde Landsfiskalen Grundén Utdrag af Loflige Bergstings Rätten med Gustafs och Carlbergs kopparwerk den 21 sistlidne Juni förde protocoll, hwarvid BergsTings Rätten lemnat Anders Jacobsson anvisning at utförandet af börjad twist om bättre rätt til besittning af kopparwerkets hemman Sellsved, sig anmäler at denna Härads Rätt som dem emellan Gustafs och Carlbergs kopparwerkets ombud och framlidne An ders Jacobsson i Ytterocke den 7 februari 1757 upprättade afhandling om bruket och rättigheten häraf gillas til förmon för Anders Jacobsson och dess efterkommande i följe hvaraf sist återropade förening intagen i Rättens dombok för den 12te Febr. sistlidne år och at Härads Rätten samma dag gillad och parfästad?, nu äfven förevisades, förmodande i anledning derutaf landsfiskalen Grundén Anders Jacobssons rätt til besittningen af detta hemman woro åtminstone lika stor som broderns och, med samställan af hvad werkan den af fadren Jacob Andersson omgående besittningsrätten lemnade disposition, som efter fadrens förra årets sommar inträffade död icke eller blifvit bevakad kunde medföra till rubbning af den fördragsrätt Enkan med barnen gemensamt åtminstone för innevarande än borde tillkomma och i grund hwaraf Anders Jacobsson hvilken och det emellan Bruksägaren och brodren ingångna landbo Contract varit okunnig, til bärgning af halfva hemmanet trot sig äga rättighet och det så mycket häldre som han om besittningen däraf med sina öfriga syskon i närvaro af Minister Adjunten hr Lars Eric Festin och hr Eric Eriksson i Nedgärd redan den 5 Oct 1812 skriftelig afhandling uprättat, som äfven är i egenskap af bilaga företeddes, och af hr Eric Eriksson besannades, hvilken och förklarade at modren med den om besittningen af hemmanet för närvarande upgjorda öfverenskommelse emellan Bruksägaren och hennes son Christen i afseende på derstädes uptagen födorädsvilkor för henne, woro missnögd och Hla belåten, yrkade befrielse för dess hufvudman af answar för bärgningen, samt förmonsrätt framför brodren till besittning af hemmanet. Parterna lemnades rådrum til öfverenskommelse, men då ej kunde winnas lemnades af vitnet Lieutnanten Bolin en arfvodes räkning.

Utslag

På anledning af lag träffadt Contract så wä1 å förmågo af lag i Cap 5 på Jordabalken, som Kongl förordningen den 13de Juni 1800 och den 2 MartU 1802 Jacob Anderssons Enka Brita Andersdotter med hennes arfvingar för detta är näst gemensamrätt till nyttningen och besittningen af skattehemmanet Sellsved nu ensidig afhandling under fardagstiden för väl Enkan som sonen Anders Jacobsson ohörden blifvit ingången, så, utan afseende så väl som tiden af fadren görer men hittills obesudlade disposition, dem vill Härads Rätten lemna parterna öppet, at til nästa fardag öfverenskomma eller i brist deraf lottköpa om besittningsrätten, derest ej genom syn utrönas sen at klyfning derå kan tillåtas, och wederbörande om åborätt til svar för hälst deraf afrämjas, blifvande i medlertid Anders Jacobsson som under förmodad och ägande fardagsrätt å hemmanet bergning företagit från answar derföre frikänd och Rgs Rgterad parterna emellan qvittad, men vitnets hr Lieutnant Bolin afrads åligganden det hr Inspectoren Aspgren som honom kallat och godtgöras.

Anders ändade sitt liv, och det blev obduktion och förhör hur det hade hänt. Och även för bestämmande dels om sättet för hans             begrafning och dels äfven af kostnaden för verkstäld obduktion å             hans döda kropp skall ersättas.

Och inställde sig hervid uppå kallelse Bonden Per Olofsson i Sell            sved och dennes hustru Agnes Andersdotter hvilken är enda barnet till Anders Jacobsson samt såsom vittnen Bonden Jonas Andersson och Inhysesmannen Eric Halfvarsson uti Sellsved hvarefter Per 0            lofsson, som sade sig vara anmodad utaf Anders Jacobssons efter            lämnade hustru Enkan Kerstin Andersdotter att utföra hennes talan i saken förmälda, att fyra dagar förr än Anders Jacobsson afhänder sig lifvet och hela tiden derefter hade Anders Jacobsson visat sig ytterst svårmodig och tungsint att klagande öfver hufvudvårk, hvarföre han sade sig ämna söka bot hos prästen, hvilket likväl icke blifvit utaf; tisdagen den Me sistlidne Maji saknades han från hemmanet och ehuruväl de genast började att spana efter honom att misstänkande att något emot träffadt honom, fönno de igen liket efter honom först thorsdagen den Ude uti en liten skog intill byn, hafvande han i högra handen en blodig knif med sår efter knifven uti halsen.

            Agnes Andersdotter hade enahanda upplysning att meddela, förenade sig båda deråm att Anders Jacobsson alltid fört en stilla och gud fruktig lefnad och varit af alla omtyckt och älskad.

            Då något jäf emot till vittnen åberopade Jonas Andersson och Eric Halfvarsson icke var att anmäla eller kunde utrönas fingo de aflägga vittneseden.

            Jonas hade inte märkt något på honom eller hört honom klaga. Han hade heller inte sett eller varit i sällskap med Anders på flera dagar.

Eric Halfvarsson hade varit den förste som påträffade Anders Jacobsson liggande död i skogen med en blodig knif i handen och med ansigtet mot jorden, visande sig sår jemte blod å helften under hakan efter knifven.

Efteråt upplästes ett skriftbevis om Anders Jacobsson; Att f.d. Bonden Anders Jacobsson i Sellsved född 1782 ägde förswarlig Christendoms kundskap, förde en stilla och ordentlig wandel samt begagnade med wördnad Salighets medlen, betygar, Undersåker den 3 Juni 1854    Js Buström Pastor

Utslag

Utaf de upplysningar som erhållits om Anders Jacobssons förhållande dagarne förr än sin afhände sig lifvet, kan skäligen slutas till att sådant skedt i hufvudsvaghet, hvadan Härads Rätten i förmågo af sednare momentil af lsta par. 13de Cap. Missgl Balken samt Kongl förordningen den 27de Oct 1725 och Kongl förklaringen den 4de Aug 1827 pröfvade skäligt förordna att hans Anders Jacobssons döda kropp skall i stillhet begrafvas. Äliggande Anders Jacobssons arfvingar och Sterbhusdelegare att ersätta Provincial Läkaren Herr Doctor Grenholm för obduktion å Anders Jacobssons döda kropp med fordrade 25 Rd 9 Sp Banco.