Engelsk

 

        Tab.120 "se Tab.44

D1 Olof Grönlund f.30-8-1820        Bruksarbetare i Huså

g.27-12-1849 Katarina Karlsdotter f.17-2-1829 i Konäs d.27-12-1902,

        Barn:El        Erik Gustaf Grönlund f.17-2-1850        Utv. t. USA 1-6-1873

        E2        Anna Grönlund f.18-7-1852d.29-4-1919

        E3   Carl Grönlund f.10-8-1855 d.28-4-1856 i bröstsjuka

        E4   Carl Grönlund f.13-4-1857 d.20-3-1924 på Frösön

        E5        Jonas Grönlund f.12-12-1859

        E6        Elisabeth Grönlund f.11-9-1862 d.15-4-1913

E7 Katarina Grönlund f.6-8-1865 d.26-2-1939

E8 Olof Grönlund f.4-12-1867        Till Tr.heim 22-11-19

E9 Christina Grönlund f.8-12-1868        Hennes öde okänt

E10 Anders Grönlund f.2 l 1872 d.6-4-1872

 

Den 6 Juli anmälder för t.f. Kronolänsman, att Odelstorparen Erik Axelsson Borins i Berge, Kalls socken, dotter Helena, född den 28de September 1879, blifvit våldförd af Brukstorparen Olof Ersson Grönlund i Huså, och sedan med anledning häraf bemälde flicka undersökts af socknens barnmorska och denna förklarat att flickan verkligen vore våldförd och troligen för all framtid förstörd.

Vid med Olof Ersson Grönlund söndagen den 7de dennes å Mörsils Jernvegsstation ånyo företaget förhör i närvaro af stationsinspektoren Hjertman och Kronofjerdingsmannen Olof Pettersson i Ocke, har Grönlund efter en stunds nekande och efter det att flickan Helena för honom fått upprepa hvad hon här ofvan berättad ned henne föröfvat otukt.

 

Om sig har Olof Ersson Grönlund uppgifvit att han är född den Mde Augusti 1820 af numera aflidne föräldrarna Brukstorparen Erik Olsson Grönlund och dennes hustru Elisabet Jonasdotter å Huså bruk i Kalls socken; att han vistats i föräldrahemmeet hela tiden och år 1849 sjelf öfvertagit föräldrarnas torp under Huså bruk, hvilket torp han år 1885 lemnat ifrån sig, ehuru jan fortfarande bott qvar derå och åtnjutit födoråd af detsamma, förutom vi tillfälliga resor till angränsande socknar; att han i sin barndom bevistat en småskola i Huså och der lärt sig läsa och äfven skrifva för en småskollärare vid namn Hans Jonsson Rödin; att han på sommaren 1835 blifvit i Kalls kyrka konfirmerad af Brukspredikanten Horrman; att han haft 6 syskon, deraf 3ne bröder och 3ne systrar; att han år 1849 ingått äktenskap med sin ännu lefvande hustru Bondedottern Katarina Karlsdotter från Konäs by i Kalls socken, med hvilken hustru han sammanaflat 8 ännu lefvande barn, 4 gossar och 4 flickor, samt dessutom 2ne numera döda barn; att hans föräldrar liksom tilltalade sjelf och hans hustru alltid lefvat i fattiga omständigheter; att han aldrig förut varit för brott tilltalad än mindre straffad; samt att han vore mantals  och skatteskrifven i Husä bruk i Kalls socken af detta län.

Som ofvan Abr. Staaff

Utslag den 9 Augusti 1889

Emedan tilltalade Olof Ersson Grönlund genom frivilligt af i målet inlagda omständigheter styrkt erkännande är lagligen öfvertygad att hafva torsdagen den 27 nästlidne Juni med Torparen Erik Axelsson Borins och hans hustru Märta Ersdotters dotter Helena, hvilken, enligt hörd i målet företedt prestbetyg utvisar, är född den 28 Septemberl879 och således ännu icke uppnådd tolf års ålder, i sin bostad å en under Huså bruk i Kalls socken belägen torplägenhet föröfvat otukt; förty och enär Grönlund vidgått, att berörda otuktsbrott skett under sådana omständigheter, att Grönlund derigenom gjort sig skyldig till ansvar jemväl för våldtägt af bemälda Helena Borin, samt Grönlund, hvilken allt sedan 1849 varit i äktenskap förenad med sin ännu lefvande hustru Catarina Carlsdotter, härförutom gjort sig skyldig till horsbrott, pröfvar Häradsrätten i.förmågo af Strafflagens 18 Cap 7 § 15 Cap 12 § äfvensom 4 Cap 1 §, 1 och 17 Cap. 1§ af samma lag, rättvist döma honom, Olof Ersson Grönlund, att för sina nu nämnda brott hållas till straffarbete Sju är; hvaremot och då t.f. Länsman A. Staaff icke styrkt sin behörighet att af tilltalade Grönlund fordra ersättning för den kostnad Helena Borins fader, hvilken jemväl varit i målet hörd, kan hafva fått vidkännas i och för bemälda Helenas läkarevärd med mera, det i sådant afseende framstälda yrkandet af Häradsrätten lemnas utan afseende; skolande Grönlund emellertid till följd af detta utslag till Länscellfängelset återförpassas. <Lång bevishänvisning> Är och dag som ofvan På Häradsrättens vägnar Albert Olsén

Då jag med företedde utdrag af uppbördsböckerna å såväl Krono som kommunalskylderna visat hvilka belopp mig för ifrågavarande fem åren ålegat att betala samt sålunda styrkt, att svarandens i motboken gjorda debitering är falsk och alldeles oefterrättelig, oafsedt att jag för en del år för fattigdom njutit befrielse från utskyldernas erläggande; så enär svaranden icke kunnat visa om och hvad män jag varit skyldig att utom ofvanberörde krono  och kommunalutskylder, deltaga uti hemmanets öfriga onera för jag förnyande mina stämningspåståenden, ödmjukast yrka svarandens förpliktande att till mig återbetala de 116 kronor 51 öre han mig debiterat, då derifrån må afgå för krono  och kommunalutskylder, enligt den af mig ingifna Tablå, tillsammans 24 kronor 30 öre, yrkande jag jemväl ränta och ersättning för rättegångskostnaderna till lika belopp som för Olof Lalanders sterbhusdelegare är upptagit.

Tingsstället Myckelgård den 16 februari 1883

Olof Ersson Grönlund i Huså gl Christen Lithström

 

Utslag

Beträffande sjelfa målet, så, alldenstund deri icke visats, att jemlikt den afhandling, hvarigenom Käranden antagits till brukare af en ' torplägenhet under Huså Hemman och hvilken afhandling i fråga om brukarens skyldigheter ostridigt innehåller, att han skulle betala alla onera för torpet äfvensom de personela utskylder som på honom och hans folk belöpte, eller på grund af annat förhållande Kärande.n varit skyldig att vidkännas de utgifter för gästgifvarelön, väghållning, soldatlön och skollärarelön, hvilka, enligt hvad den i målet företedda mellan Kopparwerket och Käranden förda motbok utvisar, blifvit under åren från och med 1875 till och med 1879 Käranden påförda, eller deri upptagna krono  och kommunalutskylder till högre belopp än hvartill dessa, såvidt de varit af personel beskaffenhet, enligt hvad Käranden medgifvit och af ingifna handlingar inhemtats, uppgått och blifvit af Kopparwerket guldna, nemligen kronoutskylderna till ett belopp af 15 kr 21 öre för omförbemälde fem år samt kommunalutskylder för åren från och med 1875 till och med 1878 till ett belopp af 9 kr 9 öre, förty och då Svaranden icke ådagalagt, att Käranden till Kopparwerket häftar i skuld, som bör gå i qvittering mot hvad Käranden i nu nämna afseenden obehörigen påförts, finner Häradsrätten skäligt att, med bifall till Kärandemålet, förpligta Svaranden att till Käran den återbära hvad enligt företedda utdraget ur motboken blifvit under ifrågakomna tid Käranden påfördt, utgörande tillhopa 116 kr 21 öre, efter afdrag af de Käranden rätteligen påförda krono och kommunalutskylder till belopp af 24 kr 30 öre eller 92 kr 21 öre jemte fem procents ränta.